YH-KURSPLAN
Inredning, möbler och produkter, 25 yrkeshögskolepoäng
Interior Design, Furniture and Products, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTIMP0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-20
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om inredning-, möbeldesign och produktion samt vardagsvara för inredning utifrån ett helhetsperspektiv.
Kursen ska ge den studerande kunskaper om begrepp, metoder och verktyg för en hållbar inredningsplanering, möbeldesign, produktdesign utifrån ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Vidare ska kursen ge förståelse för olika processer och olika detaljeringsnivåer i inredningsplanering.
Kursen bidrar delvis till lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för inredningsplanering från detaljer till helhet
2. Redogöra för möbel-, design- och produkter (bruksföremåls) historia
3. Beskriva rumsliga egenskaper vid planering av interiörer
4. Redogöra för relationen mellan inredning, färgsättning, möbler och produkter
5. Redogöra för funktionskrav, kundkrav och marknadskrav i inredningsplanering

Färdigheter

6. Analysera en interiör med utgångspunkt från teorier om rumsform, inredningstyp och arkitektonisk idé och presentera eller redovisa i ritning, bild och text
7. Skapa fysiska och digitala modeller för analys och simulering i olika skeden och grader av detaljering
8. Genomföra, individuellt och i grupp, och presentera ett inredningsprojekt

Kompetenser

9. Värdera och reflektera över hur bilder, modeller, planering och gestaltning av inredningar, möbler och produkter påverkar människors användning och upplevelse av rum

Innehåll

- Fördjupad möbel- och designhistoria
- Kvalitet, värden och krav
- Färgsättning och ljussättning i offentlig miljö, konstnärlig utsmyckning
- Produktdesign (bruksföremål)
- Möbel- och inredningsproduktion
- Hållbara inredningar, möbler och produkter
- Normkritisk visualisering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, studieresa, övningar och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt och inlämningsuppgifter.
Läranderesultat 5 och 9 examineras med inlämningsuppgifter (5 Yhp)
Läranderesultat 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 8 examineras med projekt (20 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 yhpIG/G
Projekt120 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyg Godkänt skall den studerande uppnå kursens läranderesultat.
- För betyg Väl godkänt skall den studerande utöver kraven för Godkänt även, med hänsyn till läranderesultaten, kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser från sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.