YH-KURSPLAN
Inredning, möbler och produkter, 25 yrkeshögskolepoäng
Interior Design, Furniture and Products, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: YTIMP7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/4077-313

Syfte

Den studerande ska få en fördjupad kunskap om inredning-, möbeldesign och produktion samt vardagsvara för inredning utifrån ett helhetsperspektiv. Den studerande ska få kunskaper om begrepp, metoder och verktyg för en hållbar inredningsplanering, möbeldesign, produktdesign och produktion utifrån ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Vidare ska den studerande få förståelse för olika processer och olika detaljeringsnivåer i inredningsplanering.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa fördjupad kunskap och förståelse för inredningsplanering från detaljer till helhet
- visa fördjupad kunskap i möbel-, design- och produkter (bruksföremåls) historia
- visa fördjupad rumslig förståelse vid planering av inredningar
- visa förståelse för relationen mellan inredning, färgsättning, möbler och produkter
- visa kunskap om funktionskrav, kundkrav och marknadskrav i inredningsarkitektur.

Färdigheter

- visa förmåga att analysera en interiör med utgångspunkt från teorier om rumsform, inredningstyp och arkitektonisk idé och presentera eller redovisa ett projekt i ritning, modell, bild och text
- visa förmåga att bygga fysiska och digitala modeller för inredning, möbler och produkter i olika skeden och grader av detaljering
- visa förmåga att, individuellt och i grupp, redogöra för och presentera ett inredningsprojekt.

Kompetenser

- visa förmåga att kritiskt diskutera och reflektera över hur planering och gestaltning av inredningar, möbler och produkter påverkar människors användning och upplevelse av rum.

Innehåll

- Fördjupad möbel- och designhistoria
- Kvalitet, värden och krav
- Färgsättning och ljussättning i offentlig miljö, konstnärlig utsmyckning
- Produktdesign (bruksföremål)
- Möbel och inredningsproduktion
- Hållbara inredningar, möbler och produkter

Verktyg : 3D Studio Max, Photo-shop, V-ray, In design, Illustrator mm.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning, projekt och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E samt genomgången kurs Interiör visualisering, 25 yp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerande moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 yhpIG/G
Projekt20 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd (G) ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl Godkänd (VG) ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning mot lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.