YH-KURSPLAN
Kvalitets- och miljöteknik, 20 yrkeshögskolepoäng
Quality and Environmental Technology, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTKOM0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska få kunskap om olika kvalitets- och miljöledningssystem. Den studerande ska ges kunskaper om centrala metoder och standarder som LEAN och ISO9000/14000.

Kursen syftar till att delvis uppnå utbildningens kunskapsmål 3, 4, 5 färdighetsmål 13 samt kompetensmål 20.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för olika kvalitets- och miljöledningssystems innehåll och uppbyggnad
2. beskriva företags tillverkningsprocesser, logistik och totalekonomi samt redogöra för hur dessa påverkar ett företags produktionskvalitet samt interna och externa etiköverväganden
3. beskriva vanligt förekommande ledningssystem

Färdigheter

4. använda ett kvalitets- eller miljöledningssystem

Kompetenser

5. föreslå förbättringar av en verksamhet utifrån underlag från ett kvalitets- eller miljöledningsarbete.

Innehåll

•LEAN och olika kvalitetssystem
•ISO-system och europeiska standards
•Kopplingar mellan kvalitet och ledarskap
•De kvalitetsmått och standarder som finns inom elbranschen

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Ellära 1, 100p poäng med lägst betyg G/E
eller
- Fysik 2, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 2 och 4 examineras genom inlämningsuppgift 1 (8 Yhp).
Läranderesultat 1 och 3 examineras genom inlämningsuppgift 2 (7 Yhp).
Läranderesultat 2 och 5 examineras genom inlämningsuppgift 3 (5 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift 18 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 27 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 35 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

FFör betyget godkänt (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens äranderesultat.
För betyget väl godkänt (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänt; självständigt redogöra för iakttagelser samt reflektera kring sin egen roll i ledningssystem.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.