YH-KURSPLAN
Komplexa rum, 25 yrkeshögskolepoäng
Complex Spaces, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTKRU0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-13
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion. Kursen ska ge den studerande färdigheter i att vidareutveckla arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och strukturer i komplexa rumssammanhang. Kursen ska vidare ge träning i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.
Kursen bidrar delvis till lärandemål 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för arkitektoniska frågeställningar och hur en enskild byggnad relaterar till och påverkar ett givet urbant sammanhang
2. Redogöra för rumslig förståelse av komplexa rum, bärande strukturer och byggnadskonstruktioner

Färdigheter

3. Utföra visualisering av avancerade geometriska former, strukturer och byggnadsdetaljer
4. Utföra visualisering och rendering av material, ytor och mönster, spegling, transparens och reflektion i komplexa rum
5. Utföra visualisering och rendering av dagsljus, ljussättning, artificiell belysning i komplexa rum

Kompetenser

6. Värdera och kritiskt reflektera över lämpliga kommunikations- och representationsformer för att kommunicera komplex arkitektonisk utformning
i helhet och detalj
7. Kritiskt reflektera över hur planering och gestaltning av den byggda miljön kan utvecklas tillsammans med och kommuniceras till olika grupper i samhället, med särskilt fokus på visuella strategier

Innehåll

- Digitala verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering av komplexa rum
- Avancerade geometriska former och strukturer, komplexa rumssammanhang
- Visualisering av bärande strukturer, byggnadskonstruktioner, byggnadsdetaljer
- Visualisering av material, ytor och mönster – spegling, transparens, reflektion mm
- Visualisering av dagsljus, ljussättning, artificiell belysning i komplexa rum

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt och inlämningsuppgifter.
Läranderesultat 1, 2 och 6 examineras med inlämningsuppgifter (5 Yhp)
Läranderesultat 3, 4, 5 och 7 examineras med projekt (20 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 yhpIG/G
Projekt120 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyg Godkänt skall den studerande uppnå kursens läranderesultat.
- För betyg Väl godkänt skall den studerande utöver kraven för Godkänt även, med hänsyn till läranderesultaten, kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser från sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.