YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 1 - Elprojektör, 25 yrkeshögskolepoäng
Workplace Based Learning 1 - Electrical Engineer, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTL1E9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att den studerande, genom praktisk tillämpning med handledning, ska få någon förtrogenhet med metoder, verktyg och utrustning inom yrkesområdet. Den studerande ska, med handledning, få möjlighet att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
I kursen ingår att den studerande ska få kunnande om yrkesrollen som den studerande skall slussas in i.

Kursen uppfyller delvis utbildningens lärandemål 1, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 21 och 24.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för vanligt förekommande arbetsuppgifter och -processer inom yrket
2. redogöra för de centrala färdigheter och förmågor som en elprojektör behöver i sitt yrke

Färdigheter

3. med handledning utföra på arbetsplatsen vanligt förekommande arbetsuppgifter i linje med lagar, regler, säkerhets- och miljöföreskrifter samt arbetsplatsens rutiner

Kompetenser

4. med någon självständighet analysera och välja lämplig materiel och metod för någon vanligt förekommande arbetsuppgift på arbetsplatsen.

Innehåll

• Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
• Praktiskt arbete inom yrkesrollen på en arbetsplats
• Muntlig och skriftlig kommunikation

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av praktik, handledning och seminarium.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Elinstallationer, 200 poäng med lägst betyg G/E
- Praktisk ellära, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, och 4 examineras med muntlig och skriftlig rapport (5 yhp).
Läranderesultat 3 och 4 examineras med genomförande av LIA (20 yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Genomförande av LIA20 yhpIG/G
Muntlig och skriftlig rapport15 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

• För betyget Godkänt (G) ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande utöver kraven för godkänt kunna beskriva, analysera och reflektera över yrkesrollens innehåll.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.