YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 1 - Fältservicetekniker Mobila arbetsmaskiner, 30 yrkeshögskolepoäng
Learning at Work 1 - Field Service Technician Mobile Machines, 30 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTL1F9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens mål är att den studerande, under handledning, ska få viss förtrogenhet med metoder, verktyg och utrustning för att kunna utföra yrkesmässiga arbetsuppgifter i en serviceverkstad för mobila arbetsmaskiner. Kursen har som fokus mobila arbetsmaskiners uppbyggnad och konstruktion.
Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: kunskapsmål 3, 4 och 5, färdighetsmålmål 3, 4, 5 och 6 samt kompetensmål 1.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för reparations- och serviceprocessen av mobila arbetsmaskiner i verkstad
2. redogöra för de centrala färdigheter och förmågor som en servicetekniker behöver i sitt yrke

Färdigheter

3. med viss handledning utföra vanligt förekommande reparationer och underhåll av mobila arbetsmaskiner i verkstad, i linje med lagar, regler, säkerhets- och miljöföreskrifter samt serviceverkstadens rutiner.

Kompetenser

4. med viss självständighet analysera och välja lämplig materiel och metod för reparation och service av mobila arbetsmaskiner.

Innehåll

- Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
- Praktiskt arbete i verkstad på mobila arbetsmaskiner.
- Muntlig och skriftlig kommunikation
- Serviceteknikerns yrkesroll

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av LIA, handledning och seminarium.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i någon av kurserna Maskin- och lastbilsteknik - introduktion/Elektromekanik/Fordon och redskap/Teknik 1 eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
Bedömning:
Läranderesultat 1, 2 och 4 examineras med skriftlig och muntlig rapport (10 Yhp)
Läranderesultat 3 och 4 examineras med Genomförande av LIA (20 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Genomförande av LIA20 yhpIG/G
Muntlig rapport5 yhpIG/G/VG
Skriftlig rapport5 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för Godkänt kunna analysera och värdera sin egen förmåga att utföra vanligt förekommande reparationer av mobila arbetsmaskiner i en serviceverkstad.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.