YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 1 - Webbutvecklare .NET, 50 yrkeshögskolepoäng
Workplace Based Learning 1 - Web Developer .NET, 50 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTL1W0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-05-23
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska delta i projekt på LIA-arbetsplatsen som innefattar arbete med programmering och webbutveckling. Kunskaper från kurser om programmering samt system- och webbutveckling tränas och tillämpas.
Kursen bidrar delvis till följande av utbildningens övergripande mål: 1, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för ett utvecklingsprojekts genomförande och utfall
2. redogöra för vilka förmågor som är avgörande för en individs anställbarhet i branschen

Färdigheter

3. tillämpa erhållna programmeringskunskaper i ett utvecklingsprojekt
4. kommunicera åtaganden på svenska och delvis engelska i ett utvecklingsprojekt

Kompetenser

5. självständigt identifiera och tillämpa förmågor som är väsentliga för anställbarhet

Innehåll

- Aktivt delta i utvecklingsprojekt
- Mjukvaruutveckling
- Anställbarhet inom IT och utveckling
- Skriftlig rapport, delvis på engelska

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av lärande i arbete (LIA).

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Programmering 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
Bedömning:
Läranderesultat 2 och 5 examineras med individuell inlämningsuppgift med skriftlig reflektion (5 Yhp)
Läranderesultat 1, 3 och 4 examineras med projekt (20 Yhp)
Läranderesultat 2, 3 och 5 examineras med genomförande av LIA (25 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift5 yhpIG/G
Projekt20 yhpIG/G/VG
Genomförande av LIA25 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och dra slutsatser av sitt eget arbete samt föreslå förbättringsåtgärder och motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.