YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 2 - Automation- och Robotingenjör, 40 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 2 - Automation and Robotics Engineer,, 40 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTL229
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande erfarenhet av olika tillverknings- och produktionsmetoder genom att aktivt bidra till ett automatiseringsföretags verksamhet. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna analysera hur ett företag arbetar i olika projekt, och aktivt medverka i lösning av problem där gällande säkerhetsföreskrifter tillämpas.
Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 7, 20, 23, 25, 31.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1) använda begrepp och uttrycksformer som är typiska för yrkesrollen.
2) redogöra för hur yrkesrollen fungerar i praktiken på en arbetsplats.

Färdigheter

3) arbeta självständigt och samverka i grupp.
4) muntligen och skriftligen presentera en rapport på ett sakligt och sammanfattande sätt, samt diskutera resultaten av såväl sin egen som andras rapporter.
5) hantera lämpliga uppgifter inom yrkesrollen.

Kompetenser

6) analysera fel och utföra service på automatiserade system.

Innehåll

- Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
- Praktiskt arbete inom yrkesrollen på en arbetsplats
- Muntlig och skriftlig kommunikation

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av Lärande i arbete och uppföljande seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Praktisk ellära 100 p med lägst betyg G/E/3
- Elektromekanik 100 p med lägst betyg G/E/3
- Mekatronik 1, 100 p med lägst betyg G/E/3
från programmet El- och energiprogrammet
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1, 2, 3, 6, och 7 examineras med genomförande av LIA (20 Yhp).
Läranderesultat 4 och 5 examineras med skriftlig rapport (15 Yhp) samt muntlig redovisning (5 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
LIA - Genomförande20 yhpIG/G
LIA - Skriftlig rapport15 yhpIG/G/VG
LIA - Muntlig redovisning5 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna analysera och reflektera över sin egna prestation i yrkesrollen.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.