YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 2 - Process- och automationsingenjör, 40 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 2 - Process- and Automation Engineer, 40 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTL2C9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande erfarenhet av olika tillverknings- och produktionsmetoder genom att aktivt bidra till ett automatiseringsföretags verksamhet. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna analysera hur ett företag arbetar i olika projekt, och aktivt medverka i lösning av problem där gällande säkerhetsföreskrifter tillämpas.


Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 6, 8, 11, 13, 15, 21.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1) använda begrepp och uttrycksformer som är typiska för yrkesrollen
2) redogöra för hur yrkesrollen fungerar i praktiken på en arbetsplats

Färdigheter

3) arbeta självständigt och samverka i grupp.
4) muntligen och skriftligen presentera en rapport på ett sakligt och sammanfattande sätt, samt diskutera resultaten av såväl sin egen som andras rapporter
5) hantera lämpliga uppgifter inom yrkesrollen

Kompetenser

6) analysera fel och utföra service på automatiserade system

Innehåll

- Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
- Praktiskt arbete inom yrkesrollen på en arbetsplats
- Muntlig och skriftlig kommunikation

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av Lärande i arbete och uppföljande seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förkomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Mekatronik 1, 100p poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1, 2, 3, 6, och 7 examineras med genomförande av LIA (20 Yhp).
Läranderesultat 4 och 5 examineras med skriftlig rapport (15 Yhp) samt muntlig redovisning (5 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination120 yhpIG/G
Skriftlig rapport15 yhpIG/G/VG
Muntlig redovisning5 yhpIG/G/VG
1 Momentet examination där examineras "Genomförande av LIA"

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt
kunna analysera och reflektera över sin egna prestation i yrkesrollen.