YH-KURSPLAN
LIA Ledarskap 4, 40 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning, Leadership 4, 40 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTL4B0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-11-20
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1

Syfte

Efter genomgången kurs har den studerande förmågan att självständigt kunna leda och ta ansvar för arbete på en byggarbetsplats.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

• Redogöra för ansvarsfördelningen på en byggarbetsplats
• Beskriva hur miljö- och kvalitetsarbete integreras i det dagliga arbetet
• Beskriva hur myndighetskrav implementeras i det dagliga arbetet

Färdigheter

• Leda och samordna arbetet på en byggarbetsplats och nödvändiga underentreprenader
• Kunna tillämpa relevanta arbetsrättsliga och entreprenadjuridiska överenskommelser i sitt ledarskap
• Kunna omsätta krav från verksamhetsledningssystem till relevanta åtgärder på arbetsplatsen
• Kunna leda och utveckla mindre grupper
• Kunna hantera mindre konflikter och motsättningar

Kompetenser

• Självständigt kunna arbetsleda det dagliga arbetet på en byggarbetsplats

Innehåll

• Samordning av egna och andras aktiviteter
• Samordning av ett fåtal underentreprenader
• Handlingar från/till beställare och myndigheter
• Rullande tid och resursplanering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av LIA och inlämningsuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
samt
Genomgången kurs LIA 1-3 eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en viktning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift10 yhpIG/G
Examination130 yhpIG/G/VG
1 Momentet examination där examineras studentens LIA-genomförande.

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över genomförda moment samt kunna föreslå utveckling eller förbättring.

Kurslitteratur

-