YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 2 - Värdeskapande logstik, 25 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 2 - Value adding logistics 2, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTLAV9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande erfarenhet av hur en logistikers arbete ser ut i praktiken. Den studerande skall få en övergripande bild över logistikerns roll på LIA-företaget samt hur den skapar värde för kunden. Den studerande skall efter avslutad kurs kunna LIA-företaget.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 2, 4, 6 och 12.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. använda begrepp och uttrycksformer som är typiska för yrkesrollen.
2. redogöra för hur yrkesrollen fungerar i praktiken på en arbetsplats samt hur den skapar värde för LIA-företagets kunder.

Färdigheter

3. arbeta självständigt och samverka i grupp.
4. hantera lämpliga uppgifter inom yrkesrollen.
5. identifiera förbättringsåtgärder på LIA-arbetsplatsen.

Kompetenser

6. självständigt kartlägga ett logistiskt flöde och föreslå förbättringsåtgärder för ökad effektivisering eller prestanda.

Innehåll

- Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
- Praktiskt arbete på ett företag som arbetar med logistik
- Projektinitiering och planering
- Skriftlig och muntlig kommunikation med medarbetare
- Kartläggning och analys av ett avgränsat verksamhetsområde

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av lärande i arbete på ett företag som arbetar med logistik och uppföljande seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1 och 2 examineras med Inlämningsuppgift (5 Yhp).
Läranderesultat 3 och 4 examineras med Genomförande av LIA (10 Yhp).
Läranderesultat 5 och 6 examineras med Skriftlig rapport (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift5 yhpIG/G/VG
Examination110 yhpIG/G
Skriftlig rapport10 yhpIG/G/VG
1 Momentet examination är lika med @Genomförande av LIA2"

Betygskriterier

· För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat
· För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna analysera och reflektera över kommande yrkesroll utifrån sin egen anställningsbarhet.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.