YH-KURSPLAN
Ledarskap, 20 yrkeshögskolepoäng
Leadership, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTLEP0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-11-20
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge kunskaper och färdigheter inom området Ledarskap med personlighetskännedom och gruppdynamik.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

• Redogöra för personliga värderingar, egenskaper, styrkor och svagheter
• Redogöra för teori kring konflikthantering
• Redogöra för teori kring medarbetarutveckling
• Redogöra för teori kring gruppdynamik

Färdigheter

• Leda, utveckla och stödja individer
• Hantera individers värderingar samt motsättningar och konflikter i grupper
• Skapa engagemang
• Ge och ta kritik och beröm

Kompetenser

• Kunna reflektera över sitt eget ledarskap och hur det påverkar andras agerande.

Innehåll

• IDI test
• Konflikthantering
• Medarbetarutveckling
• Gruppdynamik

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen förekommer obligatoriska moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en viktning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Muntlig examination10 yhpIG/G
Inlämningsuppgift10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna reflektera över sina personliga ledaregenskaper samt analysera och beskriva vilka styrkor och svagheter dessa innebär i yrkesrollen som byggproduktionsledare.

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.