YH-KURSPLAN
LIA 2 - Polymeringenjör, 50 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning, Leadership 2 - Polymer Engineer, 50 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTLI29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-26
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Den studerande skall ges möjlighet att praktiskt tillämpa från utbildningen teoretiska kunskaper, gällande polymera material och deras bearbetning. Den studerande skall genomföra ett kvalitets-, materialbytes- eller automationsprojekt.
Kursen bidrar delvis till färdighet 12 och 13 kompetens 21 och 24.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för LIA-anordnarens automatiserade processer eller möjliga automatisering.

Färdigheter

2. visa förmåga att både arbeta självständigt och i grupp
3. hantera lämpliga uppgifter inom formverktyg och plasttillverkning

Kompetenser

4. planera och genomföra ett projekt inom ämnesområdet samt motivera resultat och slutsats.

Innehåll

- Planering av LIA-perioden i samråd med LIA-handledare
- Praktiskt arbete på plastföretag
- Projektgenomförande
- Skriftlig dokumentation om projektet

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av praktiskt arbete på företag inom branschen.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Engelska som företagsspråk kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kem 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1-3 examineras med examinationsmoment A (25 Yhp)
Läranderesultat 4 examineras med Examinationsmoment B (25Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination125 yhpIG/G/VG
Projekt25 yhpIG/G/VG
1 Momentet examination där examineras "Läranderesultatens uppfyllnad under LIA"

Betygskriterier

- För betyget godkänd (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande uppfylla kraven för godkänt samt; i den skriftliga dokumentationen av projektet visa på användning av tillämpade teoretiska kunskaper och jämföra samt ta ställning till metoder och resultat.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor innan kursstart.