YH-KURSPLAN
LIA 1 - Svetsspecialist och Svetsinspektör, 25 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 1, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTLS19
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syftar till att den studerande ska få förtrogenhet med metoder, verktyg och utrustning inom yrkesområdet. Den studerande ska, under handledning, kunna utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för yrkesrollen.

Kursen bidrar delvis till följande utbildningsmål: 1, 2, 5, 14 och 21.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för vanliga begrepp och uttrycksformer inom yrkesrollen
2. redogöra för och förklara vanligt förekommande arbetsuppgifter inom rollen yrkesrollen

Färdigheter

3. utföra, under handledning, vanligt förekommande uppgifter inom yrket
4. hantera uppgifter relaterade till praktisk styrning av projekt på en arbetsplats
5. kommunicera med relevanta målgrupper på arbetsplatsen
6. muntligen och skriftligen presentera en rapport samt diskutera resultaten av såväl sin egen som andras rapporter
7. använda begrepp och uttrycksformer som är typiska för yrket

Kompetenser

8. med viss självständighet analysera och välja lämplig materiel och metod för yrkesrollen vanligt förekommande aktivitet på arbetsplatsen.

Innehåll

• Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
• Praktiskt arbete inom yrkesrollen på en arbetsplats
• Muntlig och skriftlig kommunikation

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av arbete på ett företag som arbetar med svetsrelaterad verksamhet.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Kärlsvets 1, 100 p med lägst betyg G/E
- Produktutveckling 1, 100 p med lägst betyg G/E
- Svets grund, 100 p med lägst betyg G/E
- Tillverkningsunderlag 1, 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 4, samt 5 examineras med genomförande av LIA (20 Yhp).
Läranderesultat 6, 7 och 8 examineras med LIA rapport (5 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
LIA rapport15 yhpIG/G/VG
Genomförande av LIA20 yhpIG/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

• För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt, självständigt kunna analysera och reflektera över sitt eget arbete samt föreslå förbättringsåtgärder och motivera sina ställningstagande.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.