YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 1, 20 yrkeshögskolepoäng
Workplace Based Learning 1, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YTLW17
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-08-25
Reviderad av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-29
Gäller fr.o.m.: 2018-08-27
Version: 2

Syfte

LIA-periodens syfte är att den studerande ska kunna hantera olika delar i ett projekt, samt om möjligt även skaffa sig erfarenhet av att ingå i ett större projekt. Detta görs samtidigt som den studerande får praktisera hela eller delar av sina kunskaper från tidigare kurser i utbildningen. Genom kursen ska den studerande tidigt få träning i att utveckla ett professionellt förhållningssätt samt få erfarenheter från arbetslivet.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande:

Kunskaper

- kunna redogöra för ett utvecklingsprojekts olika faser, roller och genomförande
- kunna redogöra för vilka förmågor som är avgörande för en individs anställbarhet i branschen.

Färdigheter

- ha färdigheter att utföra enklare programmeringsuppgifter.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Delta i utvecklingsprojekt
- Projektarbetsformer
- Anställbarhet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av lärande i arbete och projektarbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Undervisning på engelska sker i första hand genom användandet av engelskspråkig litteratur i undervisningen, detta då majoriteten av den facklitteratur som finns inom IT-området endast publiceras i engelsk utgåva.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 2a/b/c, Programmering 1 med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Lärande i arbete120 yhpIG/G/VG
1 Examinationen innehåller LIA-genomförande, skriftlig rapport och seminarium

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat, lämna in en godtagbar skriftlig rapport samt genomföra en muntlig presentation.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna analysera och dra reflektera kring den egna arbetsinsatsen och viktiga förmågor för en individs anställbarhet.

Kurslitteratur

Individuellt beroende på val av projektarbetets inriktning och innehåll.