YH-KURSPLAN
Molnbaserad arkitektur, 20 yrkeshögskolepoäng
Cloud-Based Architecture, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YTMBA7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-08-25
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/3988-313

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska få specialiserade kunskaper om plattformen Microsoft Azure och hur den kan användas för att bygga olika program. Programspråk, verktyg och ramverk som används i kursen bygger på tidigare kurser i utbildningen. Källkodshantering med hjälp av t.ex. GIT, SVN och TFS tillämpas.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande:

Kunskaper

- ha kunskap om vad molnbaserad arkitektur innebär
- ha kunskap om och kunna redogöra för de ingående delarna i Azure
- kunna redogöra för fördelar och nackdelar med molnbaserad mjukvara
- ha kunskap om att bygga och publicera webbapplikationer via Microsoft Azure.

Färdigheter

- ha färdigheter att tillämpa molnbaserad arkitektur.

Kompetenser

- ha kompetens att använda molnbaserad arkitektur i utvecklingsprojekt.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Olika typer av molntjänster
- Vad molnbaserad arkitektur innebär
- De olika delarna i Azure
- Bygga robusta applikationer i molnet - risker och möjligheter
- I praktiken - .NET i molnet

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Undervisning på engelska sker i första hand genom användandet av engelskspråkig litteratur i undervisningen, detta då majoriteten av den facklitteratur som finns inom IT-området endast publiceras i engelsk utgåva.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 2a/b/c, Programmering 1 med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Enskilt projekt15 yhpIG/G/VG
Seminarium5 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna göra analyser och reflektioner samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.