YH-KURSPLAN
Modellering och visualisering, 25 yrkeshögskolepoäng
Modeling and Visualization, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2018
Kurskod: YTMOV7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-02-07
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/2967-313

Syfte

Den studerande ska lära sig grundläggande begrepp, metoder och olika digitala verktyg och deras användningsområden samt hur de tillämpas för visualisering och modellering av arkitektur, inredning och rum. Vidare ska den studerande visa kunskap om och färdigheter i bearbetning och presentation av ett digitalt material.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande, inom områdena nedan, kunna:

Kunskaper

- visa kunskap om begrepp och metoder vid visualisering med digitala verktyg med avseende på bilder och modeller i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv
- visa grundläggande kunskap om metoder, begrepp, processer med digitala verktyg för att visualisera och kommunicera arkitektur och inredning
- visa grundläggande kunskaper i bildkommunikation, bildanalys och fotografi.

Färdigheter

- visa färdigheter i att tillämpa olika digitala verktyg och metoder vid visualisering och modellering av arkitektur och inredningar i olika skeden och grader av detaljering
- visa förmåga att skapa digitala visualiseringar och modeller som förmedlar rumslig förståelse med avseende på form och funktion, komposition och proportioner samt färg och ljus
- visa färdighet i bearbetning och presentation av ett digitalt material.

Kompetenser

- visa kunskap i att kunna identifiera grundläggande begrepp och metoder inom digitala verktyg.

Innehåll

Verktyg : FORM-it, ev. Sketch-up och 3D Studio Max, 2D CAD, Photoshop.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerade moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter6 yhpIG/G
Projekt15 yhpIG/G/VG
Tentamen4 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning till lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.