YH-KURSPLAN
Modellering och visualisering, 25 yrkeshögskolepoäng
Modeling and Visualization, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTMOV9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande en introduktion till i branschen vanligt förekommande begrepp, metoder och verktyg samt deras användningsområde och tillämpning för digital modellering och visualisering av arkitektur, inredningar och produkter. Kursen ska vidare ge kunskap om och färdigheter i bearbetning och presentation av det digitala resultatet.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Beskriva modellering och visualisering med digitala verktyg med avseende på bilder och modeller i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv
2. Redogöra för metoder, begrepp och processer för att modellera, visualisera och kommunicera arkitektur och inredning med digitala verktyg
3. Redogöra för grunderna i bildkommunikation, bildanalys och fotografering.

Färdigheter

4. Tillämpa olika digitala verktyg och metoder vid modellering och visualisering av arkitektur, inredningar och rum i olika skeden och grader av detaljering
5. Skapa digitala modeller och visualiseringar som förmedlar rumslig förståelse med avseende på form och funktion, skala, komposition samt färg och ljus
6. Bearbeta och presentera ett digitalt material och skapa en egen portfolio.

Kompetenser

7. Föreslå och värdera verktyg, metoder och processer för digitalt bildskapande inom yrkesrollen

Innehåll

- Modellering och visualisering – begrepp, processer och metodik
- Bild och förebild. Mood-boards och referensbilder
- Digitala verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering
- Grundläggande bildanalys- och kommunikation, fotografi samt bild och text
- Bildutsnitt, kameravinklar, ögonhöjd, betraktelseavstånd, skala
- Bildbehandling, bildrendering och utskrifter av ritningar och bilder.

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 2 examineras med tentamen (4 Yhp)
Läranderesultat 1, 3 och 6 examineras med inlämningsuppgifter (6 Yhp)
Läranderesultat 4, 5 och 7 examineras med projekt (15 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter6 yhpIG/G
Projekt115 yhpIG/G/VG
Tentamen4 yhpIG/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

För betyg Godkänt skall den studerande uppnå kursens läranderesultat.
För betyg Väl godkänt skall den studerande utöver kraven för Godkänt även, med hänsyn till läranderesultaten, kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser från sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.