YH-KURSPLAN
Produktionsansvar, 30 yrkeshögskolepoäng
Building Construction, 30 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: YTPA29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska få, för yrkesrollen, specialiserade kunskaper och färdigheter om företagsekonomi, projektekonomi, verksamhetsledningssystem, fastighetsförvaltning samt platschefsrollen.
Kursen leder delvis till kunskapsmål 1, 2; färdighetsmål 2, 3, 4, 6 samt kompetensmål 1.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska platschefen kunna:

Kunskaper

Färdigheter

Kompetenser

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. I kursen förekommer obligatoriska moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en viktning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera byggproduktionstekniska aspekter och utifrån analysen sammanställa en konkret, avgränsad och väl formulerad problembeskrivning och lösningsförslag.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.