YH-KURSPLAN
Projektering av elkraftsystem, 30 yrkeshögskolepoäng
Designing Power Systems, 30 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTPAE0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande specialiserade kunskaper i el-projektering med syfte att ge tillämpbara kunskaper i projektering för elkraftanläggningar. Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om elnätets huvudkomponenter; ledningar, stationer och transformatorer.

Kursen syftar till att delvis uppnå utbildningens kunskapsmål 3, 4, 5, 8, 9 färdighetsmål 16 samt kompetensmål 20.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för elkraftanläggningars delar och uppbyggnad samt skydds- och kontrollanläggningar för olika typer av elnät
2. redogöra för verktyg och metoder som används för projektering av elnät
3. redogöra för teknisk dimensionering, standardiserade konstruktioner, ekonomiska kalkyler samt produktionsteknik och underhållsteknik
4. sammanfatta hur konstruktion, uppbyggnad och driftsättning av olika stationstyper, inomhusställverk och utomhusställverk fungerar

Färdigheter

5. utföra dimensionering och beredning av elkraftanläggningar
6. lösa problem och mer avancerade uppgifter inom elkraftprojektering

Kompetenser

7. reflektera kring hur ett projekt inom elkraftområdet ska genomföras enligt ställda krav, lagar och föreskrifter.

Innehåll

• Skydds och kontrollanläggningar
• Uppbyggnad och driftsättning av olika typer av ställverk
• Dimensionering, kalkylering, underhåll av elkraftskonstruktioner

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och studiebesök.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Ellära 1, 100p poäng med lägst betyg G/E
eller
- Fysik 2, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 1, 6 samt 7 examineras med inlämningsuppgift 1 (10 Yhp).
Läranderesultat 4, 6 samt 7 examineras med inlämningsuppgift 2 (10 Yhp).
Läranderesultat 2, 3 samt 5 examineras med inlämningsuppgift 3 (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift 110 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 210 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 310 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

För betyget godkänt (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
För betyget väl godkänt (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänt; självständigt redogöra för iakttagelser samt reflektera kring vikten av att lagar och regler följs.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.