YH-KURSPLAN
Projekt och ledarskap, 25 yrkeshögskolepoäng
Project and Leadership, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTPLE0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-01-07
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande kunskaper och färdigheter inom projektmetodik, ledarskaps- och kommunikationsteorier för att självständigt och tillsammans med andra driva utvecklingsprojekt. Den studerande ska erhålla förståelse för grundläggande kommunikationsteknik och principerna för att skapa engagemang och motivation i en arbetsgrupp. Kursen syftar också till att den studerande skall kunna kommunicera inom ämnesområdet på svenska och engelska. Kursen syftar även till att ge de studerande en förståelse för gruppdynamikens principer och dess påverkan på arbetsgruppens resultat samt konsekvenserna av olika ledarstilar.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för teorier och modeller avseende ledarskap
2. beskriva projektmetodik och kommunikationsteorier
3. förklara hur gruppdynamik påverkas av resultat och av olika ledarstilar

Färdigheter

4. självständigt under handledning styra och koordinera ett projekt inom yrkesområdet
5. aktivt lyssna på individer och grupper samt ge och ta emot feedback 6. använda sig av olika kommunikationstekniker för att skapa engagemang och motivation i en arbetsgrupp

Kompetenser

7. med hjälp av relevanta teorier reflektera över sitt eget agerande i situationer där samtal, förhandlingar och presentationer genomförs samt lyssna, leda och ge feedback till individer och grupper.

Innehåll

- Yrkesrollen och anställningsbarhet
- Projektmetodik och projektgenomförande
- Projektledning, gruppdynamik och förändringsteori
- Målgruppsanpassad kommunikation
- Rapportskrivning
- Presentation

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Produktionskunskap 1 eller Finsnickeri 1 eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägd bedömning av delmomenten.
Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG.
Bedömning:
Läranderesultat 1–4 examineras i form av rapport
Läranderesultat 5–7 examineras i form av seminarier, presentationer och uppgifter

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Rapport10 yhpIG/G
Seminarier5 yhpIG/G/VG
Presentation och uppgifter10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna reflektera över personliga utvecklingsområden i sitt eget agerande i situationer där samtal, förhandlingar och presentationer genomförs, samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.