YH-KURSPLAN
Polymera material, fördjupning, 25 yrkeshögskolepoäng
Advance course in polymer materials, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YTPOF9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-08-22
Gäller fr.o.m.: 2019-01-14
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom området polymera material. Den studerande introduceras i olika plastmaterial.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1) redogöra för olika typer av olefiner, dess egenskaper och användningsområden
2) redogöra för olika typer av delkristallina material, dess modifieringar och användningsområden
3) redogöra för olika typer amorfa material, dess modifieringar och användningsområden
4) redogöra för olika typer av plastlegeringar och användningsområden
5) redogöra för användningen av olika additiver
6) redogöra för olika typer av branschcertifikat och klassningar

Färdigheter

7) föreslå lämpliga material för given applikation
8) upprätta kravspecifikation för olika applikationer

Kompetenser

9) genomföra en förfinad och mer optimerad materialvalsprocess för given applikation och kravprofil

Innehåll

• Termoplaster
• Datablad och testmetoder
• Materialvalprocesser

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, praktiskt arbete och övningar.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kem 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Läranderesultat 1-6 examineras genom tentamen (15 Yhp).
Läranderesultat 7-9 examineras genom inlämningsuppgifter (10 Yhp).
Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna göra egna materialval samt analysera och reflektera kring

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.