YH-KURSPLAN
Produktionsekonomi, 25 yrkeshögskolepoäng
Manufacturing Economy, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTPRE0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-01-07
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande förståelse för och kunskap i området företagsekonomi specifikt inriktat mot producerande företag. Kursen ger studenten grundläggande färdigheter i ekonomistyrning och företagsekonomisk analys med särskilt fokus på industriella förhållanden. Hållbarhetsaspekter belyses genomgående i kursen.
Kursen syftar också till att ge studenten färdigheter i att kunna rapportera och presentera ekonomiska underlag till såväl chefer som övrig personal.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi
2. översiktligt beskriva intäkts-/kostnadsanalys och ekonomisk lönsamhet
3. översiktligt beskriva olika metoder för produktkalkylering
4. översiktligt beskriva olika metoder för investeringskalkylering
5. ingående förklara ekonomiska konsekvenser för olika typer av beslut i produktionsprocessen.
6. Ingående beskriva kunskap i ekonomisk analys och beräkning av nyckeltal.

Färdigheter

7. självständigt upprätta grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler

Kompetenser

8. självständigt tillämpa kursens kunskaper i ett projekt kopplat till en faktisk företagssituation.

Innehåll

- Företagsekonomins grundbegrepp
- Intäkts-/kostnadsanalys
- Produkt- och investeringskalkylering
- Resultat- och balansräkning samt nyckeltalsberäkning och analys
- Hållbarhet

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Produktionskunskap 1 eller Finsnickeri 1 eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG.
Bedömning:
Läranderesultat 1–6 examineras med tentamen
Läranderesultat 7–10 examineras med projekt

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G
Projekt115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt sammanställa och presentera ett projekt kopplat till faktisk företagssituation.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.