YH-KURSPLAN
Produktionsekonomi, 25 yrkeshögskolepoäng
Production Economics, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTPRE9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-05-23
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att skapaförståelse för och kunskap om företagets ekonomistyrning, samt färdigheter i att använda ett affärssystem för produktkalkylering. Kursen ska även ge kunskaper i orderplanering, processberedning och användning av material- och produktionsstyrningssystem (MPS).
Kursen bidrar delvis till följande av utbildningens övergripande mål: 3, 7, 9, 11, 12.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för övergripande ekonomistyrning samt investeringskalkylering för mindre och medelstora företag
2. redogöra för mål och mätetal avseende tillverkningens prestanda, kostnad och kvalitet för mindre och medelstora företag
3. beskriva olika takt- och maskintider för processberedning utifrån givna förutsättningar
4. förklara orderplaneringens betydelse för produktionsekonomin - EOK (ekonomisk orderkvantitet)
5. beskriva ett MPS-systems funktioner och användningsområden

Färdigheter

6. utföra produktkalkylering med hänsyn till maskin-, man- och råmaterialkostnader
7. driva ett mindre projekt självständigt med fokus på förbättrad produktionsekonomi

Innehåll

- Ekonomistyrning
- Produktkalkylering
- Orderplanering
- Processberedning
- MPS

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och projektarbete med handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i kurserna Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1 och Produktionsutrustning 1 eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat delar av 1, 2, 3, 4 och 5 examineras med individuella inlämningsuppgifter (10 Yhp)
Läranderesultat delar av 1, 2, 3, 4 och 5 samt 6 och 7 examineras med projekt i grupp och individuell projektrapport (15 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G
Projekt115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna reflektera och dra slutsatser av resultaten i förbättringsprojektet inom produktionsekonomi samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.