YH-KURSPLAN
Produktionsteknik, 25 yrkeshögskolepoäng
Production Engineering, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: YTPRT9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande kunnande om modern produktionsteknik för att utföra mätning och kontroll av produktionsutrustning, produktionsprocess och producerad detalj inom skärande bearbetning.

Kursen bidrar delvis till föjande av utbildningens övergripande mål: 2, 13, 14, 15, 21, 22 och 23.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för olika materials egenskaper vid skärande bearbetning
2. redogöra för processer inom skärandebearbetning
3. redogöra för olika användningsområden för maskintyper och verktyg
4. redogöra för olika mättekniska begrepp, välja mätdon med avseende på mätningens noggrannhet samt ha kunskap om referenstemperatur och temperaturens påverkan på mätresultatet

Färdigheter

5. använda sig av kalkyleringsmodeller och göra produktionsoptimering
6. använda analoga och digitalt visande handmätdon och kalibrera dessa samt tolka ut- och invändiga gängor, mäta med digitalhöjdmätare på planskiva
7. tyda form- och läges toleranser samt omsätta dessa till mätmetoder
8. utföra mätning och kontroll av produktionsutrustning, produktionsprocess och producerad detalj

Kompetenser

9. planera och genomföra produktionsberedning inom skärandebearbetning.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Produktionsteknik
• Materialteknik
• Metoder inom skärandebearbetning
• Mätteknik
• Produktionsekonomi

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, hemuppgifter, övningar och studiebesök.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Cad 1, 50 poäng med lägst betyg G/E
- Datorstyrd produktion 1, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 examineras med Tentamen (10 yhp).
Läranderesultat 1 - 9 examineras med Projekt (15 yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G
Projekt115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt mäta och kontrollera produktionsutrustning samt resonera kring processer inom modern produktionsteknik.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.