YH-KURSPLAN
Projektledning samt teknisk engelska, 12 yrkeshögskolepoäng
Project Management, 12 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: YTPTE9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska få kunskaper om arbetsorganisation, arbetsrätt samt grupp- och personalledning. Kursen ska också utveckla förmågan att skapa, leda och koordinera projekt. Kursen skall ge förutsättningar att kommunicera mindre åtaganden och lösningar samt anvisningar på teknisk engelska genom att tolka och förklara
manualer samt följa instruktioner på ritningar och verktyg.

Kursen syftar till att delvis uppnå kunskapsmål 2 färdighetsmål 13, 17 samt kompetensmål 18.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för avtal om tidsregleringar och anställningsskydd
2. redogöra för hur rollerna påverkas i olika arbetsorganisationer
3. redogöra för informationstekniker för att kommunicera i olika sammanhang
4. redogöra för användningen av olika projektverktyg och modeller i praktisk projektledning
5. sammanfatta agil projektledning

Färdigheter

6. tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik
7. analysera sitt eget medlemskap och beskriva förbättringsmöjligheter relaterade till gruppens gemensamma mål
8. utföra teknisk dokumentation och använda för ändamålet relevant programvara

Kompetenser

9. reflektera över hur olika perspektiv och problembeskrivningar kan användas för att nå bättre lösningar på problem.

Innehåll

• Arbetsorganisation och arbetsrätt
• Grupp- och personalledning
• Projektmetodik
• Projektstyrning
• Teknisk dokumentation, delvis på engelska

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och laborationer.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Ellära 1, 100p poäng med lägst betyg G/E
eller
- Fysik 2, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 6 och 7 examineras genom inlämningsuppgift 1 (5 Yhp).
Läranderesultat 4, 5, 7, 8 och 9 examineras genom inlämningsuppgift 2 (7 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift 15 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 27 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

För betyget godkänd (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänd; självständigt redogöra för iakttagelser samt reflektera kring kommande yrkesroll.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.