YH-KURSPLAN
Regler och standarder, 12 yrkeshögskolepoäng
Electrical Legislation, 12 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTRST9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör.
Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Kursen motsvarar innehållet tillämpliga delar i föreskrift MYHFS 2017:2 och ELSÄKFS 2017:4

Kursen uppfyller delvis utbildningsens lärandemål 2, 3, 10, 11, 22 och 23.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
1. ha kunskaper om och kunna tillämpa gällande regler inom elinstallationsområdet
2. ha kunskaper om de krav som gäller för den som utför elinstallationsarbete
3. ha ingående förståelse för skillnaden i tillämpning mellan regler, standarder eller andra bedömningsgrunder
4. ha översiktliga kunskaper om skillnader mellan Sveriges och andra länders regelverk
5. kunna söka i, ha förståelse för och kunna tillämpa gällande svensk standard samt känna till internationell standard för lågspänningsanläggningar
6. ha översiktliga kunskaper om den lagstiftning som reglerar arbetarskydd samt kunna diskutera arbetsmiljöns betydelse och vara medveten om vikten av att arbeta på ett säkert sätt vid alla arbeten där det finns risk för en elektrisk fara
7. ha kännedom om bygg- och brandskyddsföreskrifter av betydelse för elinstallationsområdet
8. ha kunskap om de regler som gäller för elinstallationsföretag och elinstallatörer vid elinstallationsarbete.

Innehåll

· Gällande regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör.
· Gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och laboration.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Elinstallationer, 200 poäng med lägst betyg G/E
- Praktisk ellära, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 4, 5 och 8 examineras med inlämningsuppgift 1 (4 Yhp).
Läranderesultat 1, 2 och 7 examineras med inlämningsuppgift 2 (4 Yhp).
Läranderesultat 1, 2, och 6 examineras med inlämningsuppgift 3 (4 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift 14 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 24 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 34 yhpIG/G

Betygskriterier

För betyget Godkänt (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
För betyget Väl Godkänt (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänt, självständigt redogöra för iakttagelser samt reflektera kring hur elfara bäst undviks.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.