YH-KURSPLAN
Styrsystem, 25 yrkeshögskolepoäng
Control Systems, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTSTY9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande praktiska och teoretiska kunskaper i styrning och övervakning i automatiserad processutrustning, sekvensprogrammering samt hårdvarukonfigurering. I kursen får den studerande lära sig att använda räknare, timers, bit- och ordhantering, samt omvandlingsinstruktioner i verkliga modeller.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 6, 11, 21

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Färdigheter

1) använda räknare, timers och omvandlingsinstruktioner i processutrustningar
2) programmera med olika programmeringsspråk, samt optimera PLC-system
3) konfigurera hårdvaran i avancerade styrsystem
4) lösa mjuk- och hårdvarutekniska problem i ett komplext styrsystem

Kompetenser

5) självständigt bygga upp, konfigurera och programmera ett PLC-system utifrån givna specifikationer och satta tidsramar

Innehåll

- Processutrustning
- Hårdvarukonfigurering
- Mjukvarukonfigurering
- Programmeringsspråken Ladder, FBD, SFC/GRAPH, STL, och SCL.
- Felsökning

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, praktiskt arbete och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Mekatronik 1, 100p poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Läranderesultat 1, 2, 3, 4, samt 5 examineras genom inlämningsuppgift (15 Yhp).
Läranderesultat 5 examineras genom praktiskt prov (5 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift115 yhpIG/G/VG
Praktiskt prov10 yhpIG/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt
kunna analysera ett automatiserat systems uppbyggnad och föreslå förbättringsåtgärder, samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart.