YH-KURSPLAN
Visualisering av form - material - ljus - färg, 25 yrkeshögskolepoäng
Visualization of Form - Material - Light - Color, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2018
Kurskod: YTVAF7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-02-07
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/2972-313

Syfte

Den studerande ska få fördjupad kunskap om digital visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors- och föremåls form, textur och färg för digital visualisering.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande, inom områdena nedan, kunna:

Kunskaper

- visa fördjupade kunskaper i digital visualisering och modellering inom arkitektur, inredning och design i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv
- visa fördjupade kunskaper inom färg, formspråk och ljussättning vid digital visualisering
- visa kunskap om material, ytors- och föremåls textur vid digital visualisering.

Färdigheter

- visa fördjupade färdigheter i att tillämpa digitala verktyg och metoder för visualisering av arkitektur och inredningar
- visa fördjupad förmåga att skapa digitala visualiseringar och modeller som förmedlar rumslig förståelse med avseende på form och funktion, komposition och proportioner samt färg och ljus
- visa förmåga att välja metod och digitala verktyg för material, ytor, texturer, ljussättning samt kunna välja abstraktionsnivå och renderingsnivå för att kommunicera i olika skeden.

Kompetenser

- visa ett kritiskt förhållningssätt till olika presentationsmetoder och tekniska lösningar inom visualisering och bildbehandling.

Innehåll

Verktyg : FORM-it, ev. Sketch-up och 3D Studio Max, Photo-shop, V-ray.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerade moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G
Projekt15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning till lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddals före kursstart.