YH-KURSPLAN
Visualisering av form - material - ljus - färg, 25 yrkeshögskolepoäng
Visualization of Form - Material - Light - Color, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTVAF9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap om digital modellering och visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Kursen ska ge fördjupade kunskaper om dagsljus, material, ytors och föremåls form, textur och färg för digital modellering och visualisering. Kursen ska vidare ge färdigheter i att läsa och skapa 2D-ritningar.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Sammanfatta användandet av digital modellering och visualisering inom arkitektur, inredning och design i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv
2. Redogöra för färg, formspråk och ljussättning vid digitalt bildskapande
3. Redogöra för materials, ytors och föremåls textur vid digitalt bildskapande.

Färdigheter

4. Tillämpa olika digitala verktyg och metoder för modellering, visualisering och 2D-ritningar av arkitektur och inredningar
5. Skapa digitala modeller och visualiseringar för analys av form, material, ljus och färg
6. Utveckla arbetsprocesser för att modellera och visualisera material, ytor, texturer ochljussättning samt kunna välja abstraktionsnivå och renderingsnivå för kommunikationi olika skeden

Kompetenser

7. Värdera och kritiskt förhålla sig till olika presentationsmetoder och tekniska lösningar inom visualisering och bildbehandling.

Innehåll

- Visualisering i olika skeden, grader av abstraktion, koncept
- Skala och proportioner i digitala modeller
- Geometriska strukturer, ytor och kroppar i digitala modeller
- Visualisering av material, ytor, texturer och mönster, rumsdetaljer
- Visualisering av dagsljus, ljussättning, artificiell belysning samt färg
- Strukturerade arbetsprocesser, materialbibliotek
- Beskrivande geometri och 2D-ritningar.

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 4 och 5 examineras med inlämningsuppgifter (10 Yhp)
Läranderesultat 1, 2, 3, 6 och 7 examineras med projekt (15 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G
Projekt115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyg Godkänt skall den studerande uppnå kursens läranderesultat.
- För betyg Väl godkänt skall den studerande utöver kraven för Godkänt även, med hänsyn till läranderesultaten, kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser från sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.