YH-KURSPLAN
VA-juridik samt entreprenadjuridik, 25 yrkeshögskolepoäng
Construction Law, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTVAJ9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-11-28
Gäller fr.o.m.: 2019-12-16
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge de studerande kunskaper om för yrkesrollen relevant lagstiftning och styrdokument. De studerande ska efter avslutad kurs ha en förståelse för hur kompletta förfrågningsunderlag för VA-anläggningsprojekt tas fram, i enlighet med gällande lagar, samt kunskaper om hur BSAB-systemet, AF-AMA och Anläggnings-AMA/MER tillämpas.

Kursen uppfyller helt följande utbildningsmål: 5, 14
Kursen bidrar delvis till följande utbildningsmål: 3, 15, 21, 22

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

Kunskaper

1. Redogöra för byggprocessens olika delar, samt vilka lagar och bestämmelser som styr den
2. Definiera och beskriva olika typer av entreprenads- och ersättningsformer
3. Beskriva principerna för upprättande av förfrågningsunderlag med hänsyn tagit till AMA-systemet.
4. Redogöra för olika upphandlingsformer, avtalsprocesser samt gällande lagar och regler inom el- och byggsektorn.
5. Översiktligt redogöra för BSAB-systemet, AF-AMA, Anläggnings-AMA / MER
6. Redogöra för vilka juridiska föreskrifter som används vid VA projektering

Färdigheter

7. På grundläggande nivå tolka och utforma ett förfrågningsunderlag

Kompetenser

8. Utveckla och tydliggöra för- och nackdelar med olika entreprenads- och ersättningsformer, samt utifrån dessa göra medvetna val mellan olika alternativ

Innehåll

• Lagstiftning och regelverk kring VA-projektering
• Entreprenadjuridik
• Upphandling och förfrågningsmaterial

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och praktiska övningar.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.
Bedömning:
Läranderesultat 1-6 examineras med Tentamen.
Läranderesultat 7 examineras med Inlämningsuppgift 1.
Läranderesultat 8 examineras med Inlämningsuppgift 2.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 15 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 210 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna göra avväganden mellan olika entreprenads- och ersättningsformer och med hänvisning förfrågningsunderlag motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.