YH-KURSPLAN
Värdeskapande logistik och Green Logistics, 25 yrkeshögskolepoäng
Value Adding Logistics and Green Logistics, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTVG29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att se sambandet mellan en effektiv försörjningskedja och en minskad miljöpåverkan. Den studerande skall även kunna ta fram och analysera beslutsunderlag och åtgärdsförslag för hållbara effektiviseringsåtgärder, samt kunna argumentera kring för- och nackdelar i trade-off situationer.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 2, 5, och 24.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. ange förbättringsåtgärder där miljö, effektivitet och kostnader skapar synergieffekter för varandra.

Färdigheter

2. formulera åtgärder där miljöarbete integreras i en verksamhets olika processer.
3. formulera åtgärder där miljöarbete integreras i en försörjningskedjas olika processer.

Kompetenser

4. presentera alternativa varu- eller materialflöden där miljö och hållbarhet är centralt (citylogistik inkluderat).

Innehåll

- ISO 14001
- Trade-off
- Cirkulär ekonomi
- Hållbarhetsmålen

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, gästföreläsningar och studiebesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1 examineras med Seminarier (5 Yhp).
Läranderesultat 2 och 3 examineras med Inlämningsuppgifter (10 Yhp).
Läranderesultat 4 examineras med Projekt (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier5 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G/VG
Projekt10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven I enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna analysera och reflektera över långsiktiga ekonomiska effekter av ett aktivt miljöfrämjande arbete.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.