YH-KURSPLAN
Verktygskunskap 3, 20 yrkeshögskolepoäng
Tools Knowledge 3, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTVK30
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-05
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper i efterbearbetning och underhåll av verktyg. Kursen syftar också till att ge färdigheter i avancerad hantering, vård och användning av verktyg, produktionsutrustning och kringutrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. beskriva metoder för polering, putsning, slipning och blästring vid verktygstillverkning och reparation av verktyg

Färdigheter

2. planera och använda rätt metod för reparationer och underhåll av verktyg utifrån givna förutsättningar
3. redogöra för kopplingen mellan verktyget och avancerad produktionsutrustning och kringutrustning
4. planera och använda rätt metod för efterbearbetning av specifika verktygskomponenter
5. planera och använda rätt metod för förebyggande underhåll för den givna verktygskomponenten
6. arbeta i grupp och bidra till gruppens resultat

Kompetenser

7. självständigt analysera och felsöka i verktyg, med avseende på funktion och konstruktion enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Innehåll

- Avancerad hantering, vård och användning samt efterbearbetning av verktyg, produktionsutrustning och kringutrustning, enligt gällande säkerhetsföreskrifter
- Felsökning av verktyg, produktionsutrustning och kringutrustning
- Förebyggande och avhjälpande underhåll
- Gruppdynamik

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, grupparbeten och företagsbesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget 3/E/G i kurserna Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1 och Produktionsutrustning 1 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3 och 6 examineras med inlämningsuppgifter i grupp (10 Yhp)
Läranderesultat 4, 5 och 7 examineras med individuella inlämningsuppgifter (10 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter 110 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter 2110 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över vikten av underhåll för verktygets livslängd och produktionssäkerhet samt motivera sina ställningstaganden

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.