YH-KURSPLAN
Verktygsteknik för bearbetning av polymera material, 25 yrkeshögskolepoäng
Tooling technology for polymer processing, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTVP29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom verktyg och verktygsteknik. Den studerande skall förstå hur ett verktyg byggs upp, kunna beräkna anskaffningskostnad och verktygsrelaterade produktionskostnader samt kostnader för underhåll.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1 och 4 samt färdighet 11 kompetens 22.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för olika typer av produktionsverktyg för olika bearbetningsprocesser.
2. beskriva processen kring framtagandet av produktionsverktyg.
3. redogöra för vad som ingår i underhåll av produktionsverktyg.

Färdigheter

4. upprätta verktygsspecifikation för anskaffning formverktyg samt kostnadsberäkning.
5. skapa ett utvecklat verktygskoncept för en given detaljkonstruktion inklusive produktionsförutsättningar.

Innehåll

- Verktygsteknik
- Bearbetningsmetoder för verktygstillverkning
- Verktygsunderhåll
- Verktygsekonomi

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kem 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med tentamen (10 Yhp).
Läranderesultat 4 och 5 examineras genom inlämningsuppgift (15 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift15 yhpIG/G/VG
Tentamen10 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget godkänd (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänd; självständigt redogöra för iakttagelser samt reflektera kring processen kring verktygsframtagning.