YH-KURSPLAN
Värdeskapande system och kvalitetssäkring, 25 yrkeshögskolepoäng
Value Adding Systems and Quality Control, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTVS29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå hur en verksamhet kan arbeta för att förbättra och även kvalitetssäkra sina processer. Den studerande skall även kunna redogöra för olika kvalitetscertifieringar, vad som krävs för att bli certifierad samt vad som krävs för att behålla sin certifiering.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 2 och 11.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. ange verktyg och metoder som kan användas för att öka kvalitén i det interna arbetet.
2. redogöra för kvalitetscertifieringskrav inom logistikverksamheten.

Färdigheter

3. tillämpa verktyg för strategiskt förbättringsarbete.

Kompetenser

4. utforma och presentera en standardiserad arbetsprocess.

Innehåll

- PDCA och DMAIC
- ISO 9001 och 14001
- TQM
- FMEA

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, gästföreläsningar och studiebesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1 och 2 examineras med Tentamen (5 Yhp),
Läranderesultat 4 examineras med Inlämningsuppgifter (10 Yhp).
Läranderesultat 3 examineras med Projekt (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen5 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G/VG
Projekt10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven I enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna analysera och reflektera över effekterna och konsekvenserna av ett standardiserat arbetssätt.

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart.