YH-KURSPLAN
Yrkesrollen och elprojektering, 23 yrkeshögskolepoäng
The Grounding and Professional Role for an Electrical Planner, 23 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTYEL9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande kunskaper om el-projekteringens grunder samt el-projektörens yrkesroll. Kursen skall även ge kunskaper om arbetsorganisation, arbetsrätt samt grupp och personalledning. Kursen ska också utveckla förmågan att skapa, leda och koordinera projekt.

Kursen uppfyller delvis utbildningsens lärandemål 1, 4, 9, 11, 12, 14, 23 och 24.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. kunna grunderna för elkonstruktion i Cad-miljöer, inklusive förfrågningsunderlag
2. redogöra för viktiga redskap för kommunikation inom branschen
3. redogöra för vilka auktorisationer och krav som gäller inom elbranschen

Färdigheter

4. använda grundläggande funktioner i CAD-program avsedda för elprojektering.

Innehåll

• Yrkesrollens innehåll och funktion
• Kommunikation
• Grundläggande funktioner i CAD-program
• Begrepp typiska i elbranschen

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och laborationer.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Elinstallationer, 200 poäng med lägst betyg G/E
- Praktisk ellära, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 2 och 3 examineras med inlämningsuppgift 1 (10 yhp).
Läranderesultat 1 och 4 examineras med inlämningsuppgift 2 (13 yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift 110 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 213 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

• För betyget Godkänt (G) ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande utöver kraven för godkänt, självständigt redogöra för iakttagelser samt reflektera kring för yrkesrollen viktiga färdigheter och kompetenser.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.