YH-KURSPLAN
Yrkesrollen samt projektledning, 25 yrkeshögskolepoäng
The Grounding and Professional Role for Robotic Engineer, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTYRP9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om automations- och robotteknikens grunder samt den yrkesroll som de studerande skall utbildas in i. Kursen skall även ge kunskaper om arbetsorganisation, arbetsrätt samt grupp- och personalledning. Kursen ska också utveckla förmågan att skapa, leda och koordinera projekt.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna;

Kunskaper

1) redogöra för grundläggande arbetsrättsliga koncept.
2) redogöra för hur olika roller samverkar i en arbetsorganisation.
3) beskriva och använda tekniska automations- och robotprogrammeringsbegrepp på engelska och svenska.
4) beskriva sin kommande yrkesroll med hjälp av olika informationstekniker.

Färdigheter

5) tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik.
6) analysera sitt eget medlemskap och beskriva förbättringsmöjligheter relaterade till gruppens gemensamma mål.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Arbetsorganisation och arbetsrätt
• Grupp- och personalledning
• Projektmetodik
• Projektstyrning
• Teknisk engelska
• Teknisk dokumentation
• Gruppdynamik

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiskt arbete, övningar, och studiebesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Praktisk ellära 100 p med lägst betyg G/E/3
- Elektromekanik 100 p med lägst betyg G/E/3
- Mekatronik 1, 100 p med lägst betyg G/E/3
från programmet El- och energiprogrammet
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 3, 4, och 6 examineras med inlämningsuppgift (15 Yhp).
Läranderesultat 1, 2, och 5 examineras med tentamen (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt
kunna analysera och reflektera över den kommande yrkesrollen samt den arbetsorganisation de kan komma att ingå i.

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart.