UTBILDNINGSPLAN
Magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap, klinisk fysiologi, 60 högskolepoäng
Master Programme in Biomedical Laboratory Science, Clinical Physiology, 60 credits
Programkod: HABK4
Fastställd av: VD 2024-01-15
Reviderad av: 2024-01-15
Version: 1
Programstart: Hösten 2024
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning klinisk fysiologi.

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet genomförs på avancerad nivå och omfattar 60 hp för magisterexamen. Ett läsår om 40 veckor omfattar 60 hp, varvid 1,5 hp i genomsnitt motsvarar en veckas studier om minst 40 timmar. Programmet har svenska som huvudsakligt undervisningsspråk, men undervisning på engelska kan förekomma. Programmet ges på halvfart och är i huvudsak webbaserat, men det förekommer att kurs eller delar av kurs, som ingår i programmet ges på campus (se respektive kursplan). Kurserna inkluderar föreläsningar, seminarier, workshops, praktisk metodträning och egna uppgifter som genomförs individuellt eller parvis. Läraktiviteterna är huvudsakligen web-baserade, men praktiska moment genomförs på Hälsohögskolan.

Internationalisering
Hälsohögskolan arbetar aktivt för att skapa en internationell utbildnings- och forskarmiljö, vilket kan innefatta utbyte på student-, lärar- och forskarnivå. Genom bland annat utbytesprogram för studier utomlands men även möte med utländska föreläsare och utbytesstudenter, syftar internationalisering och interkulturell kommunikation till att studenten blir medveten om sin roll och sitt ansvar som professionell i en global verksamhet. Eventuellt kan delar av studierna genomföras utomlands.

Interprofessionell samverkan
På Hälsohögskolan i Jönköping finns utbildning på avancerad nivå inom flera huvudområden. I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa-och välfärd bedrivs därför vissa av kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner.

Pedagogisk grundsyn
Grunden för Hälsohögskolans pedagogiska syn är att individen ges frihet att söka sin kunskap samt att ta ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Målet med lärandet är att individen skaffar sig handlingsberedskap för att delta i utveckling av ett föränderligt samhälle. Den pedagogiska grundsynen innebär att:
- miljön för lärandet främjar aktivt kunskapssökande och studentens eget ansvar,
- lärprocesser- och examinationsformer bidrar till utveckling av studentens förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse,
- lärprocesser främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter/klienter/brukare samt i samverkan med andra professioner och
- vetenskapligt förhållningssätt är en naturlig del i lärandet.

Den pedagogiska grundsynen konkretiseras i de olika programmen genom arbetsformer som stöder studenternas lärprocesser. Regelbundna kursutvärderingar ska genomföras och resultatet från dessa ska beaktas i utformningen av utbildningsplaner, kursplaner, arbetsformer och examinationsformer. I detta arbete ska studenterna vara delaktiga. Hälsohögskolans ledning har till uppgift att återkommande följa och utvärdera utvecklingen av den pedagogiska grundsynen.

Mål

Allmänna mål
Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434 med senare ändringar) ska utbildning på avancerad nivå väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna skaffat sig inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen
Student som genomgått utbildningsprogrammet för magisterexamen ska enligt examensordningen (Bilaga 2, Högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare ändringar), inom nedan angivna områden kunna

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete
För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll

Utbildningsprogrammet är uppbyggt av kurser som ges på halvfart. Kombination av kurser möjliggör helfartsstudier.

1 valbar

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Arbetsfysiologi och fysisk aktivitet 7,5 Biomedicinsk laboratorievetenskap A1N K0005506
Evidensbasering inom klinisk diagnostik 7,5 Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi A1F HEKS24
Examensarbete 15 Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi A1E K0005498
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 G2F K0005499
Kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik 7,5 Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi A1N HKKR24
Ultraljudsdiagnostik 7,5 Biomedicinsk laboratorievetenskap A1N K0005488

Valbara kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Vetenskapsteori, inriktning kvalitativ metod 1 7,5 A1N K0005500
Vetenskapsteori, inriktning kvantitativ metod 1 7,5 A1N K0005501

Programöversikt

Årskurs 1
Termin 1 Termin 2
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik, 7,5 hp Evidensbasering inom klinisk diagnostik, 7,5 hp Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
   Ultraljudsdiagnostik, 7,5 hp

Årskurs 2
Termin 3 Termin 4
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Arbetsfysiologi och fysisk aktivitet, 7,5 hp Vetenskapsteori, inriktning kvalitativ metod 1, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp
  Vetenskapsteori, inriktning kvantitativ metod 1, 7,5 hp  


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt biomedicinsk analytikerexamen eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, om minst 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.

Villkor för fortsatta studier

För tillträde till programmets kurser finns särskilda förkunskapskrav, vilka framgår av respektive kursplan.

Examenskrav

Filosofie magisterexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, inriktning klinisk fysiologi, uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp i enlighet med gällande utbildningsplan, varav minst 30 hp med fördjupning inom biomedicinsk laboratorievetenskap, med inriktning klinisk fysiologi, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Examensbevis
Examensbevis utfärdas på studentens begäran efter avslutad utbildning under förutsättning att examinationsresultaten är registrerade i studiedokumentationssystemet.

Övrigt

Ingående kurser i programmet
Viss omflyttning och förändring av kurser kan ske så länge det inte påverkar utbildningens innehåll och progression. Valbara kurser som anges i utbildningsplanen kan ändras över tid.


Betyg
I enlighet med av Jönköping University fastställda bestämmelser ska i kursplanen anges de betygsgrader som används. Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Som betyg används A, B, C, D, E, FX, F. Hälsohögskolan kan föreskriva om annat betygssystem, vilket beslutas av VD. I sådant fall anges detta i kursplanen.

Undervisning och examination
För varje kurs i utbildningen finns en särskild kursplan som är ett juridiskt bindande dokument. Undervisnings- och examinationsformerna för de kurser som ges inom utbildningen framgår av kursplanerna. Närmare bestämmelser och information om examination och betygsättning återfinns i styrdokumentet ”Bestämmelser och riktlinjer för utbildning vid Jönköping University (BRJU)”, i respektive kursplan samt i respektive lärplattform.

Lika villkor på Jönköping University
Jönköping University vill som utbildningsanordnare erbjuda en inkluderande studiemiljö där alla studenter behandlas på ett objektivt och professionellt sätt, och där alla ges lika möjligheter. Jönköping University accepterar under inga omständigheter att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling förekommer.

Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University
Studenter är skyldiga att följa de regelverk som styr verksamheten vid Jönköping University. Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University (DAN) kan besluta om disciplinära åtgärder.Tillgodoräknande
En student som gått igenom delar av högskoleutbildning med godkända resultat vid annan svensk eller utländsk högskola eller vid annat universitet, eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på annat sätt kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för sin utbildning vid Hälsohögskolan. Ansökan om tillgodoräknande söks av studenten på särskilt formulär enligt de instruktioner som finns på formuläret. Ansökan ska vara inkommen senast fem veckor före kursstart för att kunna behandlas i god tid före kursstart. För studenter som är nya vid Jönköping University och som vill tillgodoräkna sig kurser i nära anslutning till kursstarten ska ansökan om detta göras snarast efter registreringen.

Studieuppehåll
Studieuppehåll kan endast sökas och beviljas från utbildningsprogram, inte från kurs. Studieuppehåll kan tidigast beviljas efter att student avslutat minst en kurs med godkänt betyg, i annat fall hänvisas student att ansöka till programmet på nytt. Studieuppehåll söks av studenten på särskilt formulär och kan endast beviljas på grund av sjukdom, föräldraledighet, militärtjänstgöring eller annan särskild anledning. Student som beviljats studieuppehåll ska meddela återinträde till studievägledare senast 15 oktober inför vårtermin och 15 april inför hösttermin.

Studieavbrott
Student rekommenderas att ta kontakt med studievägledare innan studieavbrott. Avbrytande av studier från program eller kurs inges av studenten på särskilt formulär enligt de instruktioner som finns på formuläret.

Dispens
När student inte uppfyller fastställda behörighetskrav inför termins- och /eller kursstart ges dispens endast i de fall då Jönköping University orsakat att studenten inte kan fullfölja sina studier enligt utbildningsplan.