UTBILDNINGSPLAN
Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, 120 högskolepoäng
Master Programme on Quality Improvement and Leadership in Health and Welfare, 120 credits
Programkod: HAKL9
Fastställd av: VD 2020-06-15
Reviderad av: VD 2020-10-28
Version: 3,1
Diarienummer: Jönköping Academy
Programstart: Hösten 2021
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Programbeskrivning

Omfattning
Utbildningsprogrammet genomförs på avancerad nivå och omfattar 120 hp. Ett läsår om 40 veckor omfattar 60 hp varvid 1,5 hp i genomsnitt motsvarar en veckas studier om minst 40 timmar. Utbildningsprogrammet, omfattar tre år och ges de två första åren på halvfart och år tre på helfart.
Innehåll och uppläggning
Utbildningen genomförs i samarbete med företrädare från verksamheter inom hälso- och välfärdssektorn. De två första åren i masterprogrammet består av kurser där teoretisk kunskap kopplas och bearbetas utifrån frågeställningar huvudsakligen hämtade från den egna praktiken. Tredje året genomförs ett självständigt vetenskapligt examensarbete om 30 hp vilket baseras på ett förbättringsarbete om 30 hp. Utbildningen har som motto ”att lära genom att göra”.
Masterprogrammet kombinerar regelbundna campusträffar på lärosätet med distansunder- visning. Under tredje året bedrivs studierna huvudsakligen på en praktikplats vilken med fördel kan vara den egna arbetsplatsen.
Internationalisering
Genom samverkan med internationella partners inom området ledarskap och kvalitetsförbättring ges studenterna möjlighet att möta utländska lärare och forskare, men även att genomföra studier utomlands. För studenter som väljer att läsa kurser vid ett annat universitet är kravet att valda kurser har rätt kunskapsnivå och faller inom ramen för programmets målsättning, vilket avgörs av programansvarig.
Pedagogisk grundsyn
Hälsohögskolans pedagogiska grundsyn är att individen ges frihet att söka sin kunskap samt att ta ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Målet med lärandet är att individen skaffar sig handlingsberedskap för att delta i utveckling av ett föränderligt samhälle.
Den pedagogiska grundsynen innebär att:
-miljön för lärandet främjar aktivt kunskapssökande och studentens eget ansvar
-lärprocesser- och examinationsformer bidrar till utveckling av studentens förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse
-lärprocesser främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter/brukare/anhöriga alternativt kunder i samverkan med andra professioner
-vetenskapligt förhållningssätt är en naturlig del i lärandet
-det praktikbaserade förbättringsarbetet ger studenten möjligheter att pröva, observera, analysera och reflektera över olika aspekter av betydelse för ledning av hög kvalitet och god förbättringsförmåga.
Den pedagogiska grundsynen konkretiseras i programmets kurser genom arbetsformer som stöder studenternas lärprocesser. Regelbundna kursutvärderingar skall genomföras och resultatet från dessa skall beaktas i utformningen av utbildningsplaner, kursplaner, arbetsformer och examinationsformer. I detta arbete skall studenterna vara delaktiga. Hälsohögskolans ledning har till uppgift att återkommande följa och utvärdera utvecklingen av den pedagogiska grundsynen.

Mål

Mål för masterexamen
Målet med utbildningsprogrammet är att bidra till förbättring av hälsa och välfärd. Masterprogrammet ska öka studentens förmåga att leda och åstadkomma förbättring som leder till nyttiggörande och värdeskapande i hälsa och välfärd samt en god resurshushållning.
Övergripande målsättning
Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434 med senare ändringar) skall utbildning på avancerad nivå väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna skaffat sig inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse för kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och förbättringsarbete
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i förbättringsarbete och forskning eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och förbättringsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kurser inom utbildningsprogrammet
Förbättringskunskap I, 5 hp
Förbättringskunskap II, 5 hp
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp
Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv, 5 hp
Systemtänkande; organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp
Kvalitet, mätning och lärande 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 3,8 hp
Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd 3,7 hp
Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring, 7,5 hp
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen del I, 30 hp
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen del II, 30 hp
Valbar kurs, 7,5 hp
Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, 7,5 hp
Co-production in Health and Welfare, 7,5 hp
Patientsäkerhet I, 7,5 hp

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete 5 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1N HDIR24
Förbättringskunskap I 5 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1N HIKR24
Förbättringskunskap II 5 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1F HIKS25
Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd 3,7 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1F HIRS20
Kvalitet, mätning och lärande 7,5 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1F HKMS25
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I 30 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A2E HK2V29
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II 30 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A2E H2KV29
Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv 5 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1N HPBR27
Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring 7,5 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1F HPPS26
Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård 10 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1N HSYR25
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 3,8 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1F HVMS25

Valbara kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg 1 7,5 G1N HCKG10
Co-production in Health and Welfare 1 7,5 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1N HCPR29
Patientsäkerhet I 1 7,5 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd A1N HP1R28

Programöversikt

Årskurs 1
Termin 1 Termin 2
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv, 5 hp Förbättringskunskap II, 5 hp
Förbättringskunskap I, 5 hp Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp

Årskurs 2
Termin 3 Termin 4
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Kvalitet, mätning och lärande, 7,5 hp Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd, 3,7 hp
Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg 1, 7,5 hp Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring, 7,5 hp
Co-production in Health and Welfare 1, 7,5 hp Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 3,8 hp
Patientsäkerhet I 1, 7,5 hp  

Årskurs 3
Termin 5 Termin 6
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I, 30 hp Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II, 30 hp


Undervisning och examination

Utbildningen bedrivs med ett problem- och praktikorienterat arbetssätt där studentens eget lärande sätts i fokus. Arbetsformerna anpassas efter kursens karaktär och grad av fördjupning. Utbildningen har som motto ”att lära genom att göra”. Under de två första åren relaterar studenterna utbildningens teoretiska inslag till vårdens och omsorgens praktik. Under det tredje årets verksamhetsförlagda utbildning fördjupas de teoretiska kunskaperna under handledning.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.

Tillgodoräknande

En student som gått igenom delar av högskoleutbildning med godkända resultat vid någon annan svensk eller utländsk högskola eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på annat sätt kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för sin utbildning vid Hälsohögskolan. Efter framställan med nödvändig dokumentation av studenten, beslutar programansvarig till vars program kursen är knuten, om tillgodoräknande kan ske. Studenten skall underrättas skriftligt om innehållet i beslutet.

Villkor för fortsatta studier

För att få fortsätta år tre inom masterprogrammet krävs att studenten har avslutade kurser om minst 45 hp från år ett och två.

Examenskrav

Masterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd uppnås efter att studenten fullgjort angivna kurser om 120 hp varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än sammantaget 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom ramen för huvudområdet.

Övrigt

Betyg
I enlighet med av Jönköping University fastställda bestämmelser skall i kursplanen anges de betygsgrader som används. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). VD har beslutat att som betyg i kurser inom programmet skall användas något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.
Examination
Riktlinjer för examination, se BRJU (Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University).
Urval
Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordningen sker i fallande skala och gränsen för tillgodoräknande går vid 225 hp. Hälften av utbildningsplatserna reserveras till ett särskilt urval där behöriga sökanden bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen.
Studieuppehåll och återupptagande av studier
Studieuppehåll kan endast sökas och beviljas från utbildningsprogram. Studieuppehåll söks av studenten på särskilt formulär och inges till programansvarig vid Jönköping Academy vid Hälsohögskolan i Jönköping. Studieuppehåll beviljas för högst ett år. Förlängning kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Studieuppehåll beslutas av programansvarig. Programansvarig skall meddela beslutet skriftligt och i samråd med studenten planera återupptagandet av studierna. Studierna bedrivs då enligt den utbildningsplan som gäller vid tidpunkten för återupptagandet.
Studenten skall skriftligen ansöka till Jönköping Academy när studier önskas återupptas. Ansökan skall inkomma till programansvarig senast 15 april för återupptagande av studier till hösttermin och 15 oktober för återupptagande av studier till vårtermin. Beslut om återupptagande av studier fattas av programansvarig. Beslutet skall meddelas studenten skriftligt.
Studieavbrott
Begäran om studieavbrott från program inges av studenten på särskilt formulär till Jönköping Academy. Innan studieavbrott beslutas skall studenten ha rätt till studievägledning. Beslut om studieavbrott fattas av programansvarig, som också ansvarar för att studenten avregistreras från programmet.