UTBILDNINGSPLAN
Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng
Study Programme in Diagnostic Radiology Nursing, 180 credits
Programkod: HGRS1
Fastställd av: VD 2023-01-30
Reviderad av: VD 2024-03-15
Version: 4,1
Programstart: Hösten 2023
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Röntgensjuksköterskeexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi

Programbeskrivning

Omfattning
Utbildningsprogrammet omfattar 180 hp och leder till yrkesexamen som röntgensjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet radiografi.
Programmet är uppbyggt av kurser. Till varje kurs finns en fastställd kursplan med angivna kursmål och kursinnehåll. Utbildningsprogrammet består av obligatoriska kurser, varav huvudområdet radiografi omfattar 116,5 hp och 48,5 hp utgör stödämneskurser. Resterande 15 hp är valbara kurser under programmets sista termin och kan vara inom huvudområdet eller inom annat område som är relevant för röntgensjuksköterskeprofessionen.
Utbildningen är organiserad på helfart och ett läsår om 40 veckor omfattar 60 hp, varvid 1,5 hp i genomsnitt motsvarar en veckas studier om minst 40 timmar.

Innehåll och upplägg
Utbildningen inleds med introduktionskurser i huvudområdet radiografi som ger en övergripande orientering om huvudområdet och röntgensjuksköterskeprofessionen. Därefter följer kurser inom områdena medicinsk vetenskap, omvårdnad samt beteende- och naturvetenskap samtidigt som andelen kurser inom huvudområdet successivt ökas för att avslutas med ett examensarbete om 15 hp. I programmet ingår valbara kurser om 15 hp.
Genom programmets valbara kurser kan studenten inrikta sin utbildning mot ett ämne av särskilt intresse. Valet av kurser kan ske inom Hälsohögskolans kursutbud bland de kurser där den studerande är behörig att antas. Någon platsgaranti för en viss valbar kurs kan ej ges utan studenten konkurrerar med övriga sökande i enlighet med kursplanens urvalsregler.
Studenten kan även välja kurser vid andra universitet och högskolor inom och utom landet. Den kurs som väljs ska svara mot utbildningsprogrammets mål och därför godkännas av programansvarig.

Inom huvudområdet radiografi ingår tillämpningsövningar och laborationer. Dessa är förlagda till Hälsohögskolans lokaler samt till lokaler inom och utanför Region Jönköpings län. Inom utbildningsprogrammet ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i flertalet kurser och delar av den kan vara förlagd inom och utanför Region Jönköpings län, utifrån den studieort studenten antagits till. Eventuella resor och uppehälle bekostas huvudsakligen av studenten. Syftet med VFU är att studenten ska integrera teori med praktik.

Arbetsformer
Utbildningen bedrivs utifrån ett arbetssätt där studentens eget lärande sätts i fokus. Arbetsformerna anpassas efter kursernas karaktär och grad av fördjupning och kan bland annat bestå av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, uppgifter enskilt eller i grupp. I laborativa moment och demonstrationer tränar studenten situationer som liknar den framtida yrkesrollen.

Internationalisering
Hälsohögskolan arbetar aktivt för att skapa en internationell utbildnings- och forskarmiljö, vilket kan innefatta utbyte på student-, lärar- och forskarnivå. Detta kan medföra att vissa kurser och/eller kursmoment genomförs på engelska, även om detta inte framgår av aktuell kursplan. Internationalisering syftar till att studenten blir medveten om sin roll och sitt ansvar som professionell röntgensjuksköterska i ett globalt perspektiv. Detta kan ske via utbytesprogram för studier utomlands i termin 6 men även genom möten med utländska föreläsare och utbytesstudenter.
Röntgensjuksköterskeprogrammet har genom Hälsohögskolan bilaterala avtal med flera universitet och högskolor inom Europa.
För studenter som väljer att läsa kurser vid andra universitet och högskolor är kravet att valda kurser har rätt kunskapsnivå och faller inom ramen för programmets mål, vilket avgörs av programansvarig.

Pedagogisk grundsyn
Grunden för Hälsohögskolans pedagogiska syn är att individen ges frihet att söka sin kunskap samt att ta ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Målet med lärandet är att individen skaffar sig handlingsberedskap för att delta i utveckling av ett föränderligt samhälle.

Den pedagogiska grundsynen innebär att:
- miljön för lärandet främjar aktivt kunskapssökande och studentens eget ansvar
- lärprocesser- och examinationsformer bidrar till utveckling av studentens förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse
- lärprocesser främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter/klienter/brukare, samt i samverkan med andra professioner
- vetenskapligt förhållningssätt är en naturlig del i lärandet
- den verksamhetsförlagda utbildningen ger studenten möjligheter att observera, analysera och reflektera samt utföra uppgifter och skaffa handlingsberedskap för yrket.

Den pedagogiska grundsynen konkretiseras i de olika programmen genom arbetsformer som stöder studenternas lärprocesser. Regelbundna kursutvärderingar ska genomföras och resultatet från dessa ska beaktas i utformningen av utbildningsplaner, kursplaner, arbetsformer och examinationsformer. I detta arbete ska studenterna vara delaktiga. Hälsohögskolans ledning har till uppgift att återkommande följa och utvärdera utvecklingen av den pedagogiska grundsynen.

Huvudområdet radiografi
Beskrivning av huvudområdet radiografi
Den vetenskapliga grunden för huvudområdet radiografi är tvärvetenskaplig och hämtar kunskaper från medicin, strålningsfysik, bild- och funktionsmedicin samt omvårdnad. Huvudområdet har en tydlig klinisk orientering och central kunskap är planering, genomförande och utvärdering av undersökningar och/eller behandlingar avseende bildkvalitet, stråldos- och patientsäkerhet.


Grunden inom området radiografi är mötet med människor i alla åldrar och vårdbehov. Mötet är kort och bygger på respekt, tillit och bevarande av integritet samt karaktäriseras av metodologiska och teknologiska genomföranden av undersökningar och behandlingar.

Genom studier inom huvudområdet radiografi utvecklar studenten kunskap om:
- radiografiska undersökningsmetoder
- behandlingsmetoder inom radiologisk verksamhet
- metodutveckling och optimering av undersökningsmetoder
- strålskyddsaspekter avseende patient och personal
- patientupplevelser och omvårdnadsbehov i den peri-radiografiska processen

Huvudområdets progression
Huvudområdet radiografi är organiserat så att en breddning och fördjupning av kunskaperna sker i studentens färdighets- och professionsutveckling. Progressionen sker i tre steg.
Initialt omfattar studierna grundläggande kunskap om och förståelse för centrala begrepp i undersökningsmetodik inom radiografi. Studenten ska kunna utföra vanligt förekommande undersökningar som diagnostiskt underlag under handledning. Studenten ska visa en förståelse för patientens omvårdnadsbehov samt visa förmåga att informera och anpassa mötet för en personcentrerad vård. Ytterligare ska studenten kunna beskriva etiska situationer relevanta för den kommande yrkesprofessionen. Vidare läggs grunden för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Nästa steg omfattar en mer fördjupad och breddad metodkunskap genom träning i självständigt arbete inom undersökningsmetodik och integrering av kunskaper från olika ämnesområden. Studenten ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna utföra radiografiska undersökningar som en del av en säker vård, samt ha en teoretisk förståelse för att kunna motivera val av undersökningsmetod utifrån olika medicinska frågeställningar. Dessutom ska studenten kunna tillämpa adekvata kvalitets- och utvärderingsmetoder samt ha förståelse för undersökningsresultatets betydelse för vårdprocessen. Inom ramen för detta steg ska den kommande yrkesrollen utvecklas och studenten ska visa början till ett professionellt förhållningssätt vad gäller samverkan i arbetslag, omvårdnadskompetens i samband med diagnostiska undersökningar och behandlingar samt kunna analysera etiska situationer relevanta för den kommande yrkesprofessionen.

I det sista steget sker en fördjupning av kunskaperna i undersökningsmetodik samt att studenten mer självständigt kan utföra specialundersökningar inom området.
Studenten ska kunna reflektera över och motivera val av undersökningsmetod samt kunna visa ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienten. Detta steg har ett tydligt fokus på vetenskaplig skolning och innebär att studenten fördjupar sina kunskaper inom huvudområdet för att kunna initiera och delta i förändringsarbete inom professionen samt följa forskningsfronten inom huvudområdet. Studenten ska självständigt kunna söka relevant kunskap och kritiskt granska och jämföra olika teorier och modeller samt visa prov på ett kreativt tänkande som grund för att kunna implementera evidensbaserad vård i professionsutövandet. Detta steg inkluderar ett självständigt examensarbete om 15 hp inom huvudområdet.

Mål

Allmänna mål
Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434 med senare ändringar) ska utbildning på grundnivå utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för röntgensjuksköterskeexamen
Student som genomgått utbildningsprogrammet för röntgensjuksköterskor ska enligt examensordningen (Bilaga 2 Högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare ändringar) visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som röntgensjuksköterska.

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings-
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap om fysikaliska, biologiska och tekniska aspekter på bild och funktionsdiagnostik,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vårdarbetet, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
-visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
- visa förmåga att medverka till att all bestrålning av patienten ska vara optimerad med avseende på stråldoser och att strålskyddsföreskrifter följs i enlighet med relevanta författningar,
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt och kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.Lokala mål
Utöver de i Högskoleförordningen angivna målen för röntgensjuksköterskeexamen är Hälsohögskolans lokala mål för utbildningen att studenten ska kunna;
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Mål för kandidatexamen
Student som genomgått utbildningsprogrammet för kandidatexamen ska enligt examensordningen (Bilaga 2 Högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare ändringar) visa sådan kunskap och förmåga som krävs för generella examina avseende kandidatexamen inom:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringar ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll

Samtliga kurser inom programmet ges på grundnivå.

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Anatomi, fysiologi och mikrobiologi 15 G1N HAFG12
Farmakologi, grundkurs 7,5 G1F HFGK11
Medicinsk bildbehandling 7,5 Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi G2F HMBN10
Medicinsk fysik 7,5 Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi G1N HMFG11
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7,5 Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi G2F HNLN12
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 Omvårdnad G1N HPVG18
Psykologins grunder 3,5 Psykologi G1N HPGG12
Radiografi I 4 Radiografi G1F HR1G12
Radiografi II 7,5 Radiografi G2F HR2N12
Radiografi III 7,5 Radiografi G2F HR3N12
Radiografi IV 15 Radiografi G2F HR4N13
Radiografi V 22,5 Radiografi G2F HR5N12
Radiografi, examensarbete 15 Radiografi G2E HREP13
Radiografi, introduktionskurs 7,5 Radiografi G1N HRIG12
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7,5 G1F HSDK11
Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi 7,5 Radiografi G2F HVRN13
Vetenskaplig grundkurs 7,5 Biomedicinsk laboratorievetenskap, Oral hälsovetenskap, Radiografi G1N HANB12

Valbara kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i skelettet, del I 1 7,5 Radiografi G2F HR1N11
Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi och angiografi/intervention 1 7,5 Radiografi G2F HMAN13

Programöversikt

Årskurs 1
Termin 1 Termin 2
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Medicinsk fysik, 7,5 hp Psykologins grunder, 3,5 hp Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs, 7,5 hp Farmakologi, grundkurs, 7,5 hp
Radiografi, introduktionskurs, 7,5 hp Radiografi I, 4 hp  Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp
  Anatomi, fysiologi och mikrobiologi, 15 hp 

Årskurs 2
Termin 3 Termin 4
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Radiografi II, 7,5 hp Medicinsk bildbehandling, 7,5 hp Radiografi III, 7,5 hp 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv, 15 hp Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier, 7,5 hp
   Radiografi IV, 15 hp

Årskurs 3
Termin 5 Termin 6
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Radiografi V, 22,5 hp Radiografi, examensarbete, 15 hp
Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi, 7,5 hp Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i skelettet, del I 1, 7,5 hp
   Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi och angiografi/intervention 1, 7,5 hp


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.

Villkor för fortsatta studier

Inom programmet finns uppflyttningskrav som ska vara uppfyllda inför fortsatta studier.

För att få påbörja studier i termin 2 krävs att samtliga kurser i termin 1 är genomgångna.

För att få påbörja studier i termin 3 krävs att den studerande är godkänd i samtliga kurser i termin 1, inkluderat 7,5 Hp i kursen Anatomi, fysiologi och mikrobiologi, och att samtliga kurser i termin 2 är genomgångna.

För att få påbörja studier i termin 4 krävs att den studerande är godkänd i kurser om 52,5 Hp i termin 1 och 2 samt att samtliga kurser i termin 3 är genomgångna.

För att få påbörja studier i termin 5 krävs att den studerande är godkänd i alla ingående kurser i termin 1, 2 och 3, samt att samtliga kurser i termin 4 är genomgångna.

Avstämning sker 1 juli inför termin 3 och 5.
Avstämning sker 1 januari inför termin 4.

För tillträde till programmets kurser finns också särskilda förkunskapskrav, vilka framgår av
respektive kursplan.

Examenskrav

En student som gått igenom delar av högskoleutbildning med godkända resultat vid någon annan svensk eller utländsk högskola eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på annat sätt kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för sin utbildning vid Hälsohögskolan. Efter framställan med nödvändig dokumentation av studenten, beslutar avdelningschef till vars avdelning kursen är knuten, om tillgodoräknande kan ske. Studenten ska underrättas skriftligt om innehållet i beslutet.

Examensbevis
Examensbevis utfärdas på studentens begäran efter avslutad utbildning under förutsättning att examinationsresultaten är registrerade i studiedokumentationssystemet.

Legitimation
Efter fullgjorda kursfordringar om 180 hp utfärdar Hälsohögskolan, på studentens begäran, examensbevis vilket ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Övrigt

Betyg
I enlighet med av Jönköping University fastställda bestämmelser ska i kursplanen anges de betygsgrader som används. Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Som betyg används A, B, C, D, E, FX, F. Hälsohögskolan kan föreskriva om annat betygssystem, vilket beslutas av VD. I sådant fall anges detta i kursplanen.

Undervisning och examination
För varje kurs i utbildningen finns en särskild kursplan som är ett juridiskt bindande dokument. Undervisnings- och examinationsformerna för de kurser som ges inom utbildningen framgår av kursplanerna. Närmare bestämmelser och information om examination och betygsättning återfinns i styrdokumentet ”Bestämmelser och riktlinjer för utbildning vid Jönköping University (BRJU)”, i respektive kursplan samt i respektive lärplattform.

Lika villkor på Jönköping University
Jönköping University vill som utbildningsanordnare erbjuda en inkluderande studiemiljö där alla studenter behandlas på ett objektivt och professionellt sätt, och där alla ges lika möjligheter. Jönköping University accepterar under inga omständigheter att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling förkommer.

Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University
Studenter är skyldiga att följa de regelverk som styr verksamheten vid Jönköping University. Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University (DAN) kan besluta om disciplinära åtgärder.

Valbara kurser
Valbara kurser som anges i utbildningsplanen kan ändras över tid.

Tillgodoräknande
En student som gått igenom delar av högskoleutbildning med godkända resultat vid annan svensk eller utländsk högskola eller vid annat universitet, eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på annat sätt kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för sin utbildning vid Hälsohögskolan. Ansökan om tillgodoräknande söks av studenten på särskilt formulär enligt de instruktioner som finns på formuläret. Ansökan ska vara inkommen senast fem veckor före kursstart för att kunna behandlas i god tid före kursstart. För studenter som är nya vid Jönköping University och som vill tillgodoräkna sig kurser i nära anslutning till kursstarten ska ansökan om detta göras snarast efter registreringen.

Studieuppehåll
Studieuppehåll kan endast sökas och beviljas från utbildningsprogram, inte från kurs. Studieuppehåll kan tidigast beviljas efter att student avslutat minst en kurs med godkänt betyg, i annat fall hänvisas student att ansöka till programmet på nytt. Studieuppehåll söks av studenten på särskilt formulär och kan endast beviljas på grund av sjukdom, föräldraledighet, militärtjänstgöring eller annan särskild anledning. Student som beviljats studieuppehåll ska meddela återinträde till studievägledare senast 15/10 inför vårtermin och 15/4 inför hösttermin.

Studieavbrott
Student rekommenderas att ta kontakt med studievägledare innan studieavbrott. Avbrytande av studier från program eller kurs inges av studenten på särskilt formulär enligt de instruktioner som finns på formuläret.

Dispens
När student inte uppfyller fastställda behörighetskrav inför termins- och /eller kursstart ges dispens endast i de fall då Jönköping University orsakat att studenten inte kan fullfölja sina studier enligt utbildningsplan.

Verksamhetsförlagd utbildning
Vid placering inför VFU kommer verksamhetens krav beaktas, vilket kan betyda krav på exempelvis hälsodeklaration, vaccinationer och utdrag ur belastningsregistret. VFU kan vara förlagd på kvällar och helger.

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i VFU eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars VFU eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU-placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.