UTBILDNINGSPLAN
Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng
Business and Economics, Master programme, 240 credits
Programkod: JGCE6
Fastställd av: VD 2015-12-21
Reviderad av: Council for Undergraduate and Masters Education 2023-06-15
Version: 11
Programstart: Hösten 2024
Utbildningsnivå: Grundnivå och avancerad nivå

Examensbenämning

Civilekonomexamen

Programbeskrivning

Civilekonomprogrammet är ett 4-årigt program och omfattar 240 hp. Programmet leder fram till en yrkesexamen.

För att uppfylla programmets krav med nationalekonomi som huvudområde i examen ska studenterna läsa nationalekonomi 135 hp varav 45 hp på avancerad nivå (inklusive 30 hp examensarbete), företagsekonomi 30 hp, handelsrätt 15 hp, statistik 15 hp, 30 hp valbara kurser samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå.

För att uppfylla programmets krav med företagsekonomi som huvudområde i examen ska studenterna läsa företagsekonomi 135 hp varav 45 hp på avancerad nivå (inklusive 30 hp examensarbete), nationalekonomi 30 hp, handelsrätt 15 hp, statistik 15 hp, 30 hp valbara kurser samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå.

Eftersom Internationella Handelshögskolan har stark internationell prägel förväntas studenterna studera en till två terminer vid något av våra partneruniversitet. De valbara kurserna eller partneruniversitetets kurser måste väljas så att kraven för att få ut examen uppfylls. Huvuddelen av kurserna ges på engelska, men några kurser ges på svenska.

Mål

För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.

Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
- visa fördjupad kunskap inom teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
- visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap samt förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och situationer inom det valda ekonomiområdet,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågor samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
- visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet inom det valda ekonomiområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilekonomexamen skall studenten
- visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Missionbaserat mål
Studenter som tagit examen från Civilekonomprogrammet är rustade för att bidra till att utveckla den praktiska kunskapen om företagande i en global miljö med särskild vikt på entreprenörskap.

Relaterade mål
Studenter som tagit examen från Civilekonomprogrammet kan
- visa grundläggande kunskaper om entreprenörskap
- uppvisa entreprenöriella färdigheter

Innehåll

FÖRETAGSEKONOMISK INRIKTNING
År 1
Termin 1Termin 2År 2
Termin 3Termin 4År 3
Termin 5/6
Utlandsstudier/Valbara kurser

Den femte och den sjätte terminen består av valbara kurser och ger studenterna möjligheten att skapa en skräddarsydd profil i sammansättningen av kurspaket och val av universitet. Rekommendationen är att välja kurser inom inriktningen, men några komplementära ämnen kan vara relevant med tanke på studentens personliga intressen och karriärplaner. Studenterna är begränsade till att välja kurser inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, ekonomisk geografi, affärsjuridik, informatik och språk. Vid internationellt utbyte väljer studenterna kurser vid ett partneruniversitet i samarbete med JIBS fakultet och ackreditering av kurserna bedrivs även av JIBS fakultet. Ett alternativ till internationellt utbyte är att stanna på JIBS under femte och/eller sjätte terminen med samma rekommendationer som för studenter som studerar utomlands. Under de valbara terminerna på JIBS kan en akademisk praktik (Internship) på 7,5 eller 15 högskolepoäng innefattas som en del av kurspaketet. Under år 3 måste studenterna läsa 60 hp valbara kurser varav 30 hp i företagsekonomi (7.5 hp GIN samt 22.5 hp G2F) (för revisorer Handelsrätt 16-30 hp samt Skatterätt 15 hp). Studenter som vill uppnå teoretisk kompetens för auktoriserad revisor kan åka utomlands termin 5 och läser kurserna i handelsrätt och skatterätt på JIBS termin 6.

År 4
Termin 7/8
De kurser som ingår i Civilekonomprogrammets olika spår, Accounting, Entrepreneurship, Finance, Management och Marketing, kan komma att ändras.

Accounting A1N 60 hp
Termin 7

Advanced Financial Accounting, Auditing and Accounting Methods
Advanced Corporate Governance and Organizational Control

Entrepreneurship A1N 60 hp
Termin 7

Entrepreneurship in Context
Entrepreneuring
Advanced Research Methods in Entrepreneurship

Finance A1N 60 hp
Termin 7

Microeconomic Foundations of Economic and Financial Analysis
International Portfolio Management and Investment Analysis
Advanced Security Markets and Financial Contracts
Advanced Topics in Finance

Management A1N 60 hp
Termin 7

Advanced Leadership
Managing Responsibly for Corporate Sustainability
Global Strategy
Advanced Research Methods in Global Management

Marketing A1N 60 hp
Termin 7

Consumer Behaviour
Marketing Theory
Marketing Research
Marketing Communications in a Digital World

I varje fördjupningsalternativ ingår examensarbete A1E 30 hp inom fördjupning (termin 8).
För att anses behörig till år 4 skall minst 150 hp varav 60 hp i företagsekonomi samt 7.5 hp på G2F nivå inom vald fördjupning vara avklarade.

NATIONALEKONOMISK INRIKTNING
År 1
Termin 1Termin 2År 2
Termin 3Termin 4År 3
Termin 5/6
Utlandsstudier/Valbara kurser

Den femte och den sjätte terminen består av valbara kurser och ger studenterna möjligheten att skapa en skräddarsydd profil i sammansättningen av kurspaket och val av universitet. Rekommendationen är att välja kurser inom inriktningen, men några komplementära ämnen kan vara relevant med tanke på studentens personliga intressen och karriärplaner. Studenterna är begränsade till att välja kurser inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, ekonomisk geografi, affärsjuridik, informatik och språk. Vid internationellt utbyte väljer studenterna kurser vid ett partneruniversitet i samarbete med JIBS fakultet och ackreditering av kurserna bedrivs även av JIBS fakultet. Ett alternativ till internationellt utbyte är att stanna på JIBS under femte och/eller sjätte terminen med samma rekommendationer som för studenter som studerar utomlands. Under de valbara terminerna på JIBS kan en akademisk praktik (Internship) på 7,5 eller 15 högskolepoäng innefattas som en del av kurspaketet.
30 hp nationalekonomi G2F
30 hp valbara kurser

År 4
Termin 7/8
De kurser som ingår i Civilekonomprogrammets spår Economics kan komma att ändras.

För att anses behörig till år 4 skall minst 150 hp varav 60 hp i nationalekonomi samt 7.5 hp på G2F nivå samt 15 hp i statistik vara avklarade.

Nationalekonomi A1N 60 hp
Termin 7

Advanced Microeconomics
Advanced Mathematics for Economics
Applied Econometrics
Advanced Macroeconomics

I varje fördjupningsalternativ ingår examensarbete A1E 30 hp inom fördjupning (termin 8).

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Affärsredovisning 7,5 Företagsekonomi G1N ACAG13
Ekonomistyrning 7,5 Företagsekonomi G1F ACCK13
Entrepreneurship 7,5 Företagsekonomi G1N JESG10
International Macroeconomics and Finance 7,5 Nationalekonomi G1F ECJK13
Macroeconomic Principles 7,5 Nationalekonomi G1N JMPG14
Microeconomic Principles 7,5 Nationalekonomi G1N JMIG12
Organizing and Leading in a Sustainable World 7,5 Företagsekonomi G1N JOSG10

Programöversikt

Årskurs 1
Termin 1 Termin 2
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Affärsredovisning, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Macroeconomic Principles, 7,5 hp International Macroeconomics and Finance, 7,5 hp
Entrepreneurship, 7,5 hp Microeconomic Principles, 7,5 hp Organizing and Leading in a Sustainable World, 7,5 hp 

Årskurs 2
Termin 3 Termin 4
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Årskurs 3
Termin 5 Termin 6
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4


Undervisning och examination

För att bli godkänd på en kurs måste studenten uppfylla kurskraven. Examination utförs genom skriftlig examination, muntlig examination eller genom inlämningsuppgifter.
Inom en och samma kurs kan en eller flera examinationsmetoder förekomma. Studenten ska erbjudas examinationstillfällen per kurs och läsår i enligt med bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Högskolan i Jönköping.
Högskolan är inte skyldig att erbjuda en student som erhållit ett godkänt betyg på kurs fler examinationstillfällen. Obligatoriska workshops kan förekomma inom ramen för kurs.
Alla kurser betygsätts. Studenten erhåller betyg enligt följande sex nivåer där betygen A-E samtliga utgör nivå godkänd samt betyget FX eller F som motsvarar underkänd.
För vissa workshops och obligatoriska uppgifter kan det förekomma att endast betygen Pass och Fail ges.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.

Villkor för fortsatta studier

För utlandsstudier gäller att studenten skall ha avklarat minst 75 procent av de poäng vid ansökningstillfället som konstituerar programmet.
Följande krav måste uppfyllas för att uppflyttning i programmet skall möjliggöras.
För uppflyttning år 2 och 3 och 4 gäller att
  • inom programmet, inte ha mer än 30 hp oavslutade efter omtentamen i augusti.

Examenskrav

Civilekonomexamen 240 hp, Företagsekonomisk inriktning, ska innehålla 135 hp företagsekonomi varav 45 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet på 30 hp),30 hp nationalekonomi, minst 15 hp i vardera statistik och handelsrätt, 30 hp valbara kurser samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå.
För att uppfylla huvudämneskravet i företagsekonomi ska examen innehålla 4 kurser med följande inriktning:
Finans 6 hp
Redovisning 6 hp
Marknadsföring 6 hp
Organisation 6 hp
För att erhålla Civilekonomexamen måste studenten ha varit registrerad på Civilekonomprogrammet, 240 hp.

Civilekonomexamen 240 hp, Nationalekonomisk inriktning, ska innehålla 135 hp nationalekonomi varav 45 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet på 30 hp), 30 hp företagsekonomi, minst 15 hp i vardera statistik och handelsrätt, 30 hp valbara kurser samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå.
För att uppfylla huvudämneskravet i nationalekonomi ska examen innehålla följande kurser:
Microeconomic Principles and Mathematics for Economics 7.5 hp
Macroeconomic Principles 7.5 hp
Intermediate Microeconomic and Mathematical Economics 7.5 hp
Intermediate Macroeconomic Theory 7.5 hp
Eller motsvarande.
För att erhålla Civilekonomexamen måste studenten ha varit registrerad på Civilekonomprogrammet, 240 hp.

Kvalitetsutveckling

Under och efter programmet sker en uppföljning av utbildningen. Uppföljningens främsta syfte är att bidraga till förbättringar av utbildningen. I denna process tar studenternas representanter och JSA en aktiv roll. Utvärderingen sker på två nivåer, dels på programnivå och dels på kursnivå.

Programnivå
På programnivå väljs studentrepresentanter för att företräda den specifika programinriktningen. Studentrepresentanterna tillsammans med programledarna träffas på regelbunden basis för att diskutera kurser och progressionen i programmet.

Kursnivå
På kursnivå träffas studentrepresentanterna och kursansvarig strax efter att kursen har startat. Anledningen till det är att försäkra sig om att kursen fungerar bra samt ha möjlighet att kunna genomföra mindre förändringar. Efter avslutad kurs genomför alla studenter en kursutvärdering i aktuell lärplattform och programutvecklarna studerar resultatet och för vidare informationen till kursansvarig och programledare.

Övrigt

Förberedande/grundläggande kurser kan ej ingå i en JIBS-examen.

Studiepoäng från internship-kurser kan ej användas för att uppfylla kraven i huvudområdet.