UTBILDNINGSPLAN
Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng
Pre-School Teacher Education Programme, 210 credits
Programkod: LGFO7
Fastställd av: VD 2016-09-01
Reviderad av: VD 2021-05-07
Version: 6
Diarienummer: VD-beslut § 21/056
Gäller fr.o.m.: 2022-08-22
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Förskollärarexamen

Programbeskrivning

Förskollärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som förskollärare. Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng och examen avläggs på grundnivå. Förskollärarexamen utfärdas i enlighet med Högskoleförordningens examensordning ( Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2, med senaste ändring).

Mål

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Kunskap och förståelse
För förskollärarexamen ska studenten
- visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområde som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
- visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
- visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
- visa kunskap om skolväsendets organisation och villkor, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia och förståelse för sin yrkesroll som lärare.

Färdighet och förmåga
För förskollärarexamen ska studenten
- visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
- visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområde som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
- visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För förskollärarexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, en hållbar utveckling samt delaktighet, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande:
• utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp
• studier inom det förskolepedagogiska området om 120 hp
• verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp
Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng. Studierna inom UVK anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:
• skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
• läroplansteori och didaktik,
• vetenskapsteori och forskningsmetodik,
• utveckling, lärande och specialpedagogik,
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
• uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
• utvärdering och utvecklingsarbete.

Studier inom det förskolepedagogiska området
Det förskolepedagogiska området omfattar 120 hp varav 30 hp är på avancerad nivå. Utbildningen innehåller ett självständigt arbete (examensarbete), 15 hp.

Examensarbete
Examensarbetet skrivs inom det förskolepedagogiska området och ska spegla utbildningens examensmål. De kunskaper som studenten har tillägnat sig inom verksamhetsförlagda utbildningen och UVK ska också finnas med. Syftet med examensarbetet är att studenten förbereds för att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrket.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
VFU omfattar 30 högskolepoäng, och ska genomföras i en för förskollärare relevant verksamhet. Genom de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen ska utbildningen knytas samman med den kommande yrkesverksamheten, och studenten ges praktisk erfarenhet av, övning i, och systematisk förberedelse för sin kommande yrkesverksamhet. Studenterna ska, både under handledning och självständigt, utveckla kompetens att svara för planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av pedagogisk verksamhet och undervisning. Särskild vikt läggs vid förmågan att se alla barns och elevers olikheter och behov.
Studenter är skyldiga att inför verksamhetsförlagd utbildning visa upp giltigt registerutdrag från polisen. Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett sådant registerutdrag. Det åligger huvudmannen för skolan att kontrollera att studenten kan uppvisa ett giltigt registerutdrag.

Progression
Programmet omfattar kurser som är placerade i en studiegång som sammantaget bidrar till att studenterna successivt utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt som förskollärare. Progression sker både inom det vetenskapliga och det professionella fältet. Progression av kurser sker dels inom grundnivån, dels mellan grundnivå och avancerad nivå. Det personliga ansvaret för utbildningens resultat betonas.
Efter genomgången utbildning ska studenterna ha tillägnat sig både goda förskolepedagogiska kunskaper och förskollärarspecifika yrkeskunskaper, vilket kräver god integrering mellan de tre utbildningsområdena och en god växelverkan mellan de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda delarna. Kunskaper och färdigheter i att använda praktiska, estetiska och digitala verktyg integreras i kurserna.


Programöversikt med kursförteckning

Termin 1 grundnivå
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för förskollärare (UVK), 10,5hp
Verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (VFU) , 4,5 hp
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK), 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK), 7,5 hp
Termin 2 grundnivå
Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare (VFU), 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK), 7,5 hp
Termin 3 grundnivå
Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, 15 hp
Utforskande matematik i förskolan, 15 hp
Termin 4 grundnivå
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK), 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan (UVK), 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp
Termin 5 grundnivå
Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK), 7,5 hp
Förskollärarens profession, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare (VFU), 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare, 7,5 hp
Termin 6 grundnivå
Vetenskapliga metoderför förskollärare (UVK), 4,5hp
Verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare (VFU), 10,5 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp
Termin 7 avancerad nivå
Didaktiskt arbete i förskolan II, 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III, 15 hp

Viss omflyttning av kurser mellan terminer kan ske utan påverkan på utbildningens innehåll och progression.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Matematik 1.

Tillgodoräknande

En student som gått igenom delar av högskoleutbildning med godkända resultat vid någon annan svensk eller utländsk högskola, eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på annat sätt, kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för förskollärarutbildningen. Efter framställan av studenten, innehållande nödvändig dokumentation, fattas beslut om tillgodoräknande.

Villkor för fortsatta studier

Särskilda förkunskapskrav inom utbildningen anges i respektive kursplan.

Examenskrav

Förskollärarexamen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng och i övrigt uppfyller kraven för förskollärarexamen i enlighet med Högskoleförordningens examensordning (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2).
Kurserna inom programmet (se kursförteckning) ska vara genomförda med godkänt resultat. Även andra kurser med liknande innehåll och omfattning kan efter särskilt beslut ingå i examen.

Kvalitetsutveckling

Undervisningen ska präglas av studenternas medinflytande och medansvar. Representanter för studenterna skall även beredas plats i tillfälliga arbetsgrupper vilka behandlar frågor som är relevanta för utbildningen.

Efter varje kurs ska en kursvärdering genomföras. Kursvärderingen ska genomföras i samråd med undervisande lärare, kursutvecklare och studenter. Den ska inriktas i huvudsak på måluppfyllelse, innehåll, upplägg och relevans för studenternas professionella utveckling mot den kommande yrkesprofessionen. Syftet med kursvärderingen är att det utgör ett underlag för vidareutveckling av kursinnehåll och arbetsformer samt vara till ledning för kommande planering. Sammanfattad och kommenterad kursutvärdering ska göras tillgänglig för studenter.

Övrigt

För de i programmet ingående kurserna anges i kursplanerna de mål och föreskrifter som gäller för respektive kurs. I Bestämmelser och riktlinjer för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (BRJU) finns mer information om exempelvis studieuppehåll, examinatorer, kursvärdering och betyg.

Jönköping University betonar ett internationellt perspektiv och arbetar för att skapa en internationell utbildnings- och forskarmiljö. I utbildningen finns möjlighet att förlägga viss del av utbildningen utomlands. Svenska studenter erbjuds att studera tillsammans med inresande studenter. Internationella inslag i undervisningen på hemmaplan sker genom besökande lärare/forskare från andra länder som deltar i undervisningen. Viss undervisning sker på engelska. I kurserna görs internationella jämförelser och kurslitteratur på engelska används.

Övergångsbestämmelser
Den som har antagits till och registrerats på programmet har rätt att genomföra utbildningen enligt den utbildningsplan som gällde vid antagningen och i enlighet med den studietakt som gällde vid antagningen. Rätten att examineras på kurser som reviderats eller avvecklats regleras i respektive kursplan.