UTBILDNINGSPLAN
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng
Teacher Education Programme for Primary Education - Extended School, 180 credits
Programkod: LGGFR
Fastställd av: VD 2011-05-31
Reviderad av: VD 2021-05-07
Version: 11
Diarienummer: 21/044
Gäller fr.o.m.: 2022-08-22
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Programbeskrivning

Examen
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som grundlärare i fritidshem. Examen utfärdas i enlighet med Högskoleförordningens examensordning (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2, med senaste ändringar).

Utbildningen utgår från av statsmakterna fastlagda mål, beslutade läroplaner och andra styrdokument för relevant verksamhetsområde och bedrivs i överensstämmelse med de internationella deklarationer och överenskommelser som Sverige förbundit sig att beakta, t.ex. FN:s konvention om barnets rättigheter. Lärarutbildningen vid HLK skall baseras på ett inkluderande perspektiv, vilket innebär strävan efter att lärarstudenterna utvecklar förmågor att anpassa verksamheten utifrån alla elevers förutsättningar, behov och olikheter.

Mål

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete på fritidshem ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskoleklassens, fritidshemmets eller skolans mål samt för att medverka i utvärdering och utveckling av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som undervisningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
- visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
- visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid,
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av
specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter
- visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och
relationer,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Innehåll

Utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kursplan, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng. Efter genomgången utbildning ska studenterna ha tillägnat sig både goda ämneskunskaper och lärarspecifika yrkeskunskaper, vilket kräver god integrering mellan de tre utbildningsområdena och en god växelverkan mellan de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda delarna. Kunskaper och färdigheter i att använda praktiska, estetiska och digitala verktyg integreras i kurserna.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)
Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng. I anslutning till två UVK-kurser genomförs VFU, 15 högskolepoäng. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande: skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna; läroplansteori och didaktik; vetenskapsteori och forskningsmetodik; utveckling, lärande och specialpedagogik; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; bedömning och betygssättning samt utvärdering och utvecklingsarbete.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier inklusive metodik
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier består av studier inom det fritidspedagogiska området, 60 högskolepoäng och 30 högskolepoäng i ett av ämnena bild, idrott, musik.


Självständigt arbete
Utbildningen innehåller ett självständigt arbete (examensarbete), 15 högskolepoäng, som skrivs inom ramen för ämnesstudierna. Arbetet bör spegla utbildningens examensmål. De kunskaper som studenten har tillägnat sig inom VFU och UVK ska också finnas med. Syftet med examensarbetet är att studenten förbereds för att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrket.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
VFU omfattar 30 högskolepoäng och ska genomföras i relevant verksamhet och undervisningsämne. VFU genomförs i anslutning till ämnes-ämnesdidaktiska studier med en omfattning av 15 högskolepoäng och i anslutning till utbildningsvetenskaplig kärna med en omfattning av 15 högskolepoäng. Genom de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen ska utbildningen knytas samman med den kommande yrkesverksamheten, och studenten ges praktisk erfarenhet av, övning i, och systematiskt förberedas för sin kommande yrkesverksamhet. Studenterna ska, både under handledning och självständigt, utveckla kompetens att svara för planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av pedagogisk verksamhet och undervisning. Särskild vikt läggs vid förmågan att se alla barns och elevers olikheter och behov.

Progression
Programmet omfattar kurser som är placerade i en studiegång som sammantaget bidrar till att studenterna successivt utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt som grundlärare i fritidshem. Progression sker både inom det vetenskapliga och det professionella fältet. Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, handledning, exkursioner och fältstudier m.m. Dessutom är delar av undervisningen verksamhetsförlagda. Undervisning sker i huvudsak på svenska men undervisning på engelska ingår. I utbildningen används digital lärplattform.
Det personliga ansvaret för utbildningens resultat betonas.

Programöversikt med kursförteckning
År 1 - grundnivå
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för grundlärare (UVK), 10,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare, 4,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare (UVK), 7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK), 7,5 hp
Fritidshemmets pedagogiska grunder, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem, 7,5 hp
Utomhuspedagogik för grundlärare fritidshem, 7,5 hp

År 2 - grundnivå
Valbart ämne, 30 hp, ett av följande alternativ (OBS! Det valbara ämnet ges under förutsättning att minst 12 studenter har valt ämnet):
Bild för grundlärare, 30 hp
Idrott och hälsa för grundlärare, 30 hp
Musik för grundlärare, 30 hp
Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK), 7,5 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare fritidshem (UVK), 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK), 7,5 hp
Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK), 7,5 hp

År 3 - grundnivå
Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet, 15 hp
Utvärdering och utveckling för grundlärare fritidshem (UVK), 4,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem, 10,5 hp
Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem, 7,5 hp
Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 hp

Kurserna kan komma att ges i annan ordning än ovanstående. Kursernas benämning och
innehåll kan komma att revideras i takt med kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Matematik 1.

Villkor för fortsatta studier

Förkunskapskrav för varje kurs anges i respektive kursplan.

Examenskrav

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng och i övrigt uppfyller kraven för grundlärarexamen i enlighet med Högskoleförordningens examensordning (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2).
Kurserna inom programmet (se kursförteckning) ska vara genomförda med godkända resultat. Även andra kurser med liknande innehåll och omfattning kan efter beslut om tillgodoräknande ingå i examen.

Kvalitetsutveckling

Undervisningen skall präglas av studenternas medinflytande och medansvar. Studenternas medinflytande skall möjliggöras genom formell representation i för utbildningen och studiemiljön relevanta beslutande och beredande organ samt genom en fortlöpande kommunikation mellan studenter/studentrepresentanter och utbildningens ledning. Representanter för studenterna skall även beredas plats i tillfälliga arbetsgrupper vilka behandlar för utbildningen relevanta frågor samt i kurslagsarbete.

Efter varje kurs ska en utvärdering genomföras enligt särskilt fastställda anvisningar. Kursutvärderingen ska genomföras i samråd med undervisande lärare och studenterna. Den ska inriktas i huvudsak på måluppfyllelse, innehåll, uppläggning och relevans för studenternas professionella utveckling. Kursutvärderingens resultat ska sammanfattas skriftligen genom den kursansvarige lärarens försorg, samt om möjligt en student, på ett sådant sätt att den kan utgöra ett underlag för vidareutveckling av kursinnehåll och arbetsformer samt vara till ledning för kommande planering. Sammanfattad och kommenterad kursutvärdering ska göras tillgänglig för studenterna. Resultatet ska tillställas kvalitetsansvarig för utbildningen.
I slutet av utbildningen ska en samlad utvärdering av hela utbildningen genomföras.

Övrigt

För de i programmet ingående kurserna anges i kursplanerna de mål och föreskrifter som gäller
för respektive kurs. I Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (BRJU) finns mer information om till
exempel tillgodoräknande, studieuppehåll, examinationer, kursvärdering och betyg.

Jönköping University betonar ett internationellt perspektiv och arbetar för att skapa en internationell utbildnings- och forskarmiljö. Studenterna ska kunna erbjudas möjlighet att förlägga viss del av utbildningen utomlands. Svenska studenter erbjuds att studera tillsammans med inresande studenter. Internationella inslag i undervisningen på hemmaplan sker genom besökande lärare/forskare från andra länder som deltar i undervisningen. I kurserna görs internationella jämförelser och kurslitteratur på engelska förekommer i viss utsträckning.

För utlandsstudier gäller särskild ansökan och beslutas av programansvarig.

Övergångsbestämmelser
Den som har antagits till och registrerats på programmet har rätt att genomföra utbildningen
enligt den utbildningsplan som gällde vid antagningen och i enlighet med den studietakt som
gällde vid antagningen. Rätten att examineras på kurser som har reviderats eller avvecklats
regleras i respektive kursplan.