UTBILDNINGSPLAN
Kandidatprogram i Globala Studier, 180 högskolepoäng
Bachelor's Program in Global Studies, 180 credits
Programkod: LGGS3
Fastställd av: VD 2022-12-20
Version: 1
Diarienummer: VD-beslut 22/089
Gäller fr.o.m.: 2023-08-21
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområde globala studier

Programbeskrivning

Kandidatprogrammet i Globala Studier, 180 hp är ett treårigt kandidatprogram som vänder sig till studenter som vill verka inom olika internationellt präglade miljöer, såväl inom som utanför Sverige. Exempel på sådana verksamheter är migration- och integration, internationellt utvecklingsarbete, fredsbevarande arbete och hållbar utveckling i privat, idéburen och offentlig sektor.

Huvudområdet för programmet är Globala studier och omfattar totalt 150 hp.
Globala studier handlar om världsomspännande politiska, ekonomiska, miljömässiga och kulturella processer och om det växande beroendet mellan resurser, individer, grupper och nationer som är en följd av samtidens intensifierade globalisering. Med utgångspunkt från de vetenskapliga disciplinerna kulturgeografi, statsvetenskap och sociologi studeras tre centrala globala utmaningar: Hållbar utveckling, Fred och konflikt, och Migration och integration.
Det är det kulturgeografiska perspektivet som framför allt utvecklas i de tematiska studierna av Hållbar utveckling, det statsvetenskapliga perspektivet som utvecklas i samband med studier av Fred och konflikt, och det sociologiska perspektivet som uppmärksammas i studiet av Migration och integration.

Mot bakgrund av dessa disciplinbaserade studier eftersträvas tvärvetenskaplig integration och syntetisering. Frågor om rättvisa, hållbarhet och mångfald diskuteras genomgående i utbildningen.

Programmet omfattar även kurser i projektledning, ledarskap och organisationsteori samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Under termin 4 finns möjlighet till utlandsstudier vid något partneruniversitet, 30 hp, alternativt campusförlagda kurser inom programmet.

Kurser under termin 4 kan innebära ytterligare fördjupning/breddning inom något av kärnämnena sociologi, statsvetenskap eller kulturgeografi, alternativt inom någon av de tematiska profilerna i Globala studier, eller kurser som kompletterar innehållet i Globala studier och är relevant för programmet.

Mål

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten med följande precisering av Högskoleförordningen (HF), bilaga 2 (SFS 2006:1053)
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Globala studier inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund, aktuella forskningsfrågor samt kunskap om tillämpliga metoder inom området,
- visa kunskap och förståelse för frågor om mänskliga rättigheter, hållbarhet, mångfald och interkulturella perspektiv i förhållande till de tematiska profilerna som behandlas i huvudområdet,
- visa fördjupade kunskaper inom någon av de tematiska profilerna i huvudområdet, och
- visa kunskaper om projektledning, ledarskap och organisation.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten med följande precisering av HF, bilaga 2 (SFS 2006:1053)
-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Härvidlag avses att
- kunna utföra förväntade arbetsuppgifter i en internationell miljö
- visa god kulturell medvetenhet och därigenom förmåga och färdighet att samverka och kommunicera med människor och organisationer i en internationell miljö i eller utom Sverige, och
- ha goda förutsättningar att verka i projekt i interkulturella miljöer.
- kunna tillämpa ett tvärvetenskapligt tankesätt kring hållbarhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- för kandidatexamen skall studenten med följande precisering av HF, bilaga 2 (SFS 2006:1053)
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete examensarbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll

Programmets struktur är följande :

Termin 1 (grundkurser i Globala studier)
Globala utmaningar: introduktion till Globala studier, 7,5 hp
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier, 7,5 hp
Människa, samhälle och miljö, 7,5 hp
Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv, 7,5 hp


Termin 2 (grundkurser samt fortsättningskurs i Globala studier)
Samhällsvetenskaplig metod, introduktion, 7,5 hp
Theories and issues in International Relations, 7,5 hp
Hållbarhetsutmaningar, 15 hp (fortsättningskurs i Globala studier)

Termin 3 (fortsättningskurser i Globala studier)
Peace and Conflict Studies, 15 hp
Migration och Integration, 15 hp

Termin 4
Utlandsstudier alternativt campusförlagda kurser inom programmet.

Termin 5 (Globala Studier)
Management and Planning in International Development Work, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Globala studier, 15 hp
Organisationsteori, 7,5 hp

Termin 6 (fördjupningskurser i Globala studier)
Samhällsvetenskaplig metod, fördjupning, 7,5 hp
Teorier och aktuell forskning i Globala studier, 7,5 hp
Examensarbete i Globala studier, 15 hp


Viss omflyttning av kurser mellan terminer kan ske utan påverkan på utbildningens innehåll och progression. Kursernas benämning och innehåll kan komma att utvecklas, i takt med kontinuerlig kvalitetsutveckling så länge det ligger i linje med programmets inriktning och mål.

Undervisning och examination

Utbildningsprogrammet ges på helfart. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Kurser som ges på engelska använder betygsskala A-FX, övriga kurser använder skalan U/G/VG.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6.

Villkor för fortsatta studier

Inom ramen för utbildningen finns villkor för fortsatta studier vilka anges i programmets kursplaner.

Examenskrav

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning varav minst 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Efter fullgjorda kursfordringar inom programmet utfärdas filosofie kandidatexamen.