UTBILDNINGSPLAN
Human Resources med huvudområde psykologi, 180 högskolepoäng
Human Resources with a Major in Psychology, 180 credits
Programkod: LGHS3
Fastställd av: VD 2022-11-28
Version: 1
Diarienummer: Vd-beslut § 22/084
Gäller fr.o.m.: 2023-08-21
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi inriktning Human Resources.

Programbeskrivning

Programmet Human Resources med huvudområde psykologi är ett treårigt program som förbereder studenter för ett kvalificerat arbete inom tillämpningsområdet Human Resources, inklusive personalarbete och ledningsstöd inom olika slags organisationer. I detta ingår att – utifrån kunskap om såväl individ, grupp och organisation – arbeta för ett hållbart arbetsliv med strategisk kompetensförsörjning, utveckling av personal, ledning och organisation. Programmet blandar praktiska och teoretiska inslag för att säkerställa att studenterna ges möjlighet att förstå vilken roll HR har i organisationer, men också reflektera över sin egen kunskap och utveckling.

Programmet inkluderar kurser som ger en god förståelse för grundläggande delämnen inom psykologi, som socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi och personlighetspsykologi. Tillsammans med viktiga grunder inom personalvetenskap, HR, juridik och företagsekonomi ger programmet därmed kunskaper och färdigheter som förbereder studenter att arbeta med områden så som rekrytering och urval, kompetensutveckling, organisations- och ledarutveckling, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhets- och mångfaldsarbete samt personalekonomi och arbetsrätt.

En personalvetare behöver bred kompetens och programmet ger kunskap om arbetslivets komplexa processer samt hur dessa påverkar organisationens olika medarbetare. Med huvudområde psykologi läggs fokus på att tillämpa psykologiska kunskaper i arbetslivet.

Personalvetarens yrkesroll och funktion är nära sammanbunden med samhällets och arbetslivets utveckling och omvandling. Programmet behandlar HR-yrkets historiska utveckling och framväxt, hur den moderna HR-rollen utvecklats över tid, i förhållande till nationell och global kontext. Programmet beaktar ett balanserande, och ömsesidigt perspektiv på HR-frågor, där HR-rollen har såväl ett organisations- som medarbetarperspektiv att hantera i det organisatoriska samspelet, i exempelvis beteendevetenskapliga, etiska, ekonomiska och arbetsrättsliga frågor.

Det här programmet beaktar särskilt hur organisationer kontinuerligt måste vidareutveckla sitt HR-arbete i ljuset av en globaliserad arbetsmarknad och ett konkurrensutsatt näringsliv. För att stärka det internationella perspektivet ingår möjligheten att studera en termin utomlands.

Mål

Utifrån Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2, samt Jönköping Universitys riktlinjer för examination ska studenten för Filosofie kandidatexamen med huvudområde psykologi inom tillämpningsområdet/kunskapsområdet Human Resources kunskapsområdet Human Resources, uppfylla följande mål:

Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse för psykologins huvudområde, inbegripet kunskap om psykologins vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom psykologi samt,
• visa fördjupade kunskaper om arbets- och organisationspsykologi inom tillämpningsområdet/kunskapsområdet Human Resources samt orientering om aktuella forskningsfrågor inom området.

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• via förmåga att utifrån olika teoretiska perspektiv inom psykologin problematisera arbetslivets komplexa villkor,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med psykologi som vetenskaplig disciplin samt inom HR-området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att inom psykologins huvudområde göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa kunskap om och ha förmåga att hantera etiska frågeställningar inom HR-området,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

I kandidatprogrammet Human resources med huvdområde psykologi ingår nedanstående kurser. För varje kurs finns en särskild kursplan upprättad. Viss omflyttning av kurser mellan terminer kan ske så länge det inte påverkar utbildningens innehåll och progression. Kursernas benämning och innehåll kan komma att utvecklas, i takt med kontinuerlig kvalitetsutveckling så länge det ligger i linje med programmets inriktning och mål.

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbyten med utländska universitet och högskolor. Under termin 5 finns möjlighet att förlägga studierna utomlands vid något av JU: s partneruniversitet. Studenten sätter samman ett eget kurspaket om 30 hp som ska godkännas. Listade kurser på termin 5 ingår automatiskt för studenter som läser termin 5 vid HLK i stället för utbytesstudier.

Programöversikt

Termin 1
Introduktion till personalvetenskap, HR och organisation, 7,5 hp
Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp
Arbetsrätt I, 7,5 hp

Termin 2
Externredovisning, 7,5 hp
Budget och personalekonomi, 7,5 hp
Arbetsmiljö och hälsa, 7,5 hp
Rekrytering och omställning, 7,5 hp

Termin 3
Vetenskapsteori och metod I, 7,5 hp
Arbetsrätt II, 7,5 hp
Att göra en litteraturöversikt - psykologi med inriktning mot HR, 7,5 hp
Individuella skillnader med tillämpad psykometri, 7,5 hp

Termin 4
Strategic HR, 7,5 hp
Global Talent and Giftedness Management, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning - psykologi, 7,5 hp
Internal Marketing and Communication, 7,5 hp

Termin 5
Organizing and Leading Change, 7,5 hp
Work and Inter-Cultural encounters, 7,5 hp
Kompetens, utveckling och lärande, 7,5 hp
Conflict Management, 7,5 hp

Termin 6
Vetenskapsteori och metod II, 7,5 hp
Examensarbete i psykologi, 15 hp
Genus och andra maktordningar, 7,5 hp

Undervisning och examination

För varje kurs i utbildningen finns en särskild kursplan. Undervisnings- och examinationsformerna för de kurser som ges inom utbildningen framgår av kursplanerna.
Närmare bestämmelser och information om examination och betygssättning återfinns i Bestämmelser och riktlinjer för utbildning vid Jönköping University (BRJU) i respektive kursplan samt respektive studieguide.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag.

Villkor för fortsatta studier

Inom ramen för utbildningen finns villkor för fortsatta studier, vilka anges i programmets kursplaner.

Examenskrav

För att erhålla Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Psykologi med inriktning Human Resources vid Jönköping University krävs att samtliga obligatoriska kurser inom programmet, eller motsvarande, är minst godkända. Programmet utgörs av totalt 180 hp varav minst 90 hp utgör kurser i huvudområdet Psykologi.
För att erhålla Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Psykologi inriktning Human Resources krävs även ett godkänt självständigt arbete om 15 hp, en kandidatuppsats i huvudområdet psykologi med inriktning mot Human Resources.
Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär.