UTBILDNINGSPLAN
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - inriktning Global Communication, 180 högskolepoäng
Media and Communication Science Programme - specialisation Global Communication, 180 credits
Programkod: LGMG0
Fastställd av: VD 2021-06-18
Reviderad av: VD 2023-03-08
Version: 4,1
Gäller fr.o.m.: 2023-08-21
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Programbeskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet är ett treårigt program för studenter som vill arbeta med kommunikation inom olika yrkesfält och/eller ämnar gå vidare till studier på avancerad nivå. Under studietiden erhåller studenterna omfattande - såväl teoretiska som praktiska - kunskaper om medier och kommunikation, samtidigt som de kontinuerligt erbjuds nya möjligheter att fördjupa och specialisera sig efter sina egna intressen. Programmet genomsyras av ett hållbarhetsfokus - ett fokus på kopplingen mellan kommunikation och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet - samt en ambition att hålla kurserna ajour med dagens föränderliga medielandskap.

Under programmets första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap för att sedan delas in i fyra olika inriktningar; Marknadskommunikation, Medieproduktion, Strategisk kommunikation och Global Communication. Övriga delar av programmet omfattar en valbar termin med valbara kurser eller utlandsstudier vid något av HLK:s partneruniversitet, en termin med uppsatsskrivande, samt en termin med projektarbete och praktik.

Vissa kurser inom programmet ges på engelska och samläses med internationella studenter.

Mål

Enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 ska studenten för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området, samt inbegripen kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, både gällande kvantitativ som kvalitativ, fördjupning inom antingen Marknadskommunikation, Medieproduktion, Strategisk kommunikation eller Global Communication.


Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom fältet för medie- och kommunikationsvetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

I kandidatprogrammet ingår följande kurser. För varje kurs finns en särskild kursplan upprättad.
Programmets struktur är följande:

År 1.
Termin 1
(Kursbenämning/Hp/Nivå)

Introduktion till MKV, 7,5 hp, G1N
Språk, mening och makt, 7,5 hp, G1N
Digitala verktyg för visuell kommunikation, 7,5 hp, G1N
Medier, politik och samhälle, 7,5 hp, G1N

Termin 2

Kommunikation och organisation, 7,5 hp, G1F
Kommunikation för hållbar utveckling, 7,5 hp, G1F
Teori, metod och akademiskt skrivande inom MKV, 15hp, G1F

År 2.
Termin 3

Kurser inom vald inriktning:

Marknadskommunikation:
Hållbar marknadskommunikation, 7,5 hp, G1F
Strategic Brand Management, 7,5 hp, G1F (FEK.)
Project and Communication Management, 7,5 hp, G1F (FEK.)
Copywriting, 7,5 hp, G1F

Medieproduktion:
Journalistik i digitala medier, 7,5 hp, G1F
Radio- och podcastproduktion, 7,5 hp, G1F
Videoproduktion, 7,5 hp, G1F
Transmedia Storytelling, 7,5 hp, G1F

Strategisk kommunikation:
Organisationer, kultur och kommunikation, 7,5 hp, G1F
Opinionsbildning och PR, 7,5 hp, G1F
Organizing in the Network Society, 7,5 hp, G1F
Stategisk kommunikation för samhällsberedskap, 7,5 hp, G1F

Global Communication:
Global Communication and Culture, 7,5 hp, G1F
Communication for Social Change, 7,5 hp, G1F
Environmental Communication, 7,5 hp, G1F
Sustainable Enterprising, 7,5 hp, G1F (FEK.)

Termin 4

Valbar termin med valbara kurser eller utlandsstudier.

År 3.
Termin 5
Uppsats i MKV, 30 hp, G2E

Termin 6

Projektarbete, 12 hp, G2F
Verksamhetsförlagd utbildning, 18 hp, G2F

Undervisning och examination

Utbildningsprogrammet ges på helfart. Undervisningsspråk är svenska och engelska.

Nytt examinationstillfälle erbjuds inte för examinerande moment som vid tidigare examination bedömts med betyget G/E eller högre.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.

Examenskrav

Efter fullgjorda kursfordringar inom Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet utfärdas en filosofie kandidatexamen med inriktning mot Global Communication. Engelsk översättning är Bachelor of Social Science.

Övrigt

Kursbevis över genomförd kurs erhålles efter ansökan.

Studenter som följer programmets kurser enligt utbildningsplanen är garanterad plats på de kurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav som kursen har. Förkunskapskraven till en kurs anges i kursens kursplan.

För studenter som påbörjat utbildningsprogrammet före HT2021 gäller tidigare utbildningsplan.