UTBILDNINGSPLAN
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - inriktning Strategisk Kommunikation, 180 högskolepoäng
Media and Communication Science Programme - specialisation Strategic Communication, 180 credits
Programkod: LGMS0
Fastställd av: VD 2023-03-08
Reviderad av: VD 2024-04-02
Version: 5,1
Diarienummer: § 24/008
Programstart: Hösten 2024
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Programbeskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet är ett treårigt program för studenter som vill arbeta med kommunikation inom olika yrkesfält och/eller ämnar gå vidare till studier på avancerad nivå. Under studietiden erhåller studenterna omfattande - såväl teoretiska som praktiska - kunskaper om medier och kommunikation, samtidigt som de kontinuerligt erbjuds nya möjligheter att fördjupa och specialisera sig efter sina egna intressen. Programmet genomsyras av ett hållbarhetsfokus - ett fokus på kopplingen mellan kommunikation och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet - samt en ambition att hålla kurserna ajour med dagens föränderliga medielandskap.

Under programmets första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap för att sedan delas in i fyra olika inriktningar; Marknadskommunikation, Medieproduktion, Strategisk kommunikation och Global Communication. Övriga delar av programmet omfattar en valbar termin med valbara kurser eller utlandsstudier vid något av HLK:s partneruniversitet, en termin med uppsatsskrivande, samt en termin med projektarbete och verksamhetsförlagd utbildning.

Vissa kurser inom programmet ges på engelska och samläses med internationella studenter.

Mål

Enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 ska studenten för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området, samt inbegripen kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, både gällande kvantitativ som kvalitativ, fördjupning inom antingen Marknadskommunikation, Medieproduktion, Strategisk kommunikation eller Global Communication.


Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom fältet för medie- och kommunikationsvetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

I kandidatprogrammet Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - inriktning Strategisk Kommunikation ingår nedanstående kurser. För varje kurs finns en särskild kursplan upprättad. Viss omflyttning av kurser mellan terminer kan ske utan påverkan på utbildningens innehåll och progression. Kursernas benämning och innehåll kan komma att utvecklas så länge det ligger i linje med programmets inriktning och mål.
Termin 4:
Valbar termin med valbara kurser på JU, fristående kurser vid annan högskola/universitet eller utlandsstudier.
Mer information tillhandahålls under programmets gång.

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Digitala verktyg för visuell kommunikation 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1N LDGG12
Introduktion till MKV 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1N LING12
Kommunikation för hållbar utveckling 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1F LKHK12
Kommunikation och organisation 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1F LKOK13
Medier, politik och samhälle 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1N LMEG12
Opinionsbildning och PR 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1F LOBK13
Organisationer, kultur och kommunikation 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1F LOUK13
Organizing in the Network Society 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1F LONK13
Projektarbete 12 Medie- och kommunikationsvetenskap G2F LPAN13
Språk, mening och makt 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1N LMMG12
Strategisk kommunikation för samhällsberedskap 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap G1F LCPK13
Teori, metod och akademiskt skrivande inom MKV 15 Medie- och kommunikationsvetenskap G1F LASK14
Uppsats i MKV II 30 Medie- och kommunikationsvetenskap G2E LUMP13
Verksamhetsförlagd utbildning 18 Medie- och kommunikationsvetenskap G2F LVUN12

Valfria högskolepoäng

Programöversikt

Årskurs 1
Termin 1 Termin 2
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Introduktion till MKV, 7,5 hp Digitala verktyg för visuell kommunikation, 7,5 hp Kommunikation för hållbar utveckling, 7,5 hp Teori, metod och akademiskt skrivande inom MKV, 15 hp
Språk, mening och makt, 7,5 hp Medier, politik och samhälle, 7,5 hp Kommunikation och organisation, 7,5 hp 

Årskurs 2
Termin 3 Termin 4
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Opinionsbildning och PR, 7,5 hp Organizing in the Network Society, 7,5 hp Valfria poäng, 30,00 hp
Organisationer, kultur och kommunikation, 7,5 hp Strategisk kommunikation för samhällsberedskap, 7,5 hp  

Årskurs 3
Termin 5 Termin 6
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Uppsats i MKV II, 30 hp Projektarbete, 12 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 18 hp


Undervisning och examination

Utbildningsprogrammet ges på helfart. Undervisningsspråk är svenska och engelska.

Nytt examinationstillfälle erbjuds inte för examinerande moment som vid tidigare examination bedömts med betyget G/E eller högre.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.

Examenskrav

Efter fullgjorda kursfordringar inom Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet utfärdas en filosofie kandidatexamen med inriktning mot Strategisk kommunikation. Engelsk översättning är Bachelor of Social Science.

Övrigt

Kursbevis över genomförd kurs erhålles efter ansökan.

Studenter som följer programmets kurser enligt utbildningsplanen är garanterad plats på de kurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav som kursen har. Förkunskapskraven till en kurs anges i kursens kursplan.

För studenter som påbörjat utbildningsprogrammet före HT2021 gäller tidigare utbildningsplan.