UTBILDNINGSPLAN
Entreprenöriellt basår, 60 förutbildningspoäng
Entrepreneurial Foundation Year, 60 Pre-education credits
Programkod: PZEB1
Fastställd av: VD 2021-03-12
Version: 1
Programstart: Hösten 2021
Utbildningsnivå: Förberedande nivå

Examensbenämning

Utbildningen ger ingen examen.

Programbeskrivning

Bakgrund
Entreprenöriellt basår ger grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att studera program på högskole- och universitetsnivå inom exempelvis ekonomi, entreprenörskap, handel, marknadsföring eller företagsekonomi. Det förbereder också studenten för studier i en internationell studiemiljö driven av entreprenörsanda, och för att starta företag under eller efter studietiden. Med nära anknytning till näringslivet och yrkeslivet ger programmet vägledning och inspiration för framtidens ledare i en ständigt föränderlig värld.

Mål

Programmet avser att ge grundläggande färdigheter i samhällskunskap, matematik, företagsekonomi, ledarskap och organisation samt entreprenörskap.
Programmets mål är också att assistera i övergången till studier på högskole- och universitetsnivå eller andra typer av avancerad utbildning, genom att öka studentens studiefärdigheter och studieförberedelse.
Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande.

Innehåll

Programprinciper
Undervisningen bedrivs kontinuerligt under läsåret med examinationstillfällen vid tidpunkter som väljs med hänsyn till genomgångna kursavsnitt.
Kurser:
Entreprenöriellt företagande
Introduktion i entreprenöriell ekonomi 1
Introduktion i entreprenöriell ekonomi 2
Introduktion i ledarskap och organisation – Framtidens ledare
Pathway Academic English
Pathway Mathematics 1
Politik, samhälle och hållbar utveckling
I matematik (Pathway Mathematics 1) ges en komplettering motsvarande från gymnasiets kurs 1a till 1c. Därefter läses motsvarande gymnasiets kurs MATMAT03b. I kursen Politik, samhälle och hållbar utveckling läses motsvarande gymnasiets kurs SAMSAM01b. I kursen Pathway Academic English läses motsvarande gymnasiets kurs ENGENG06. Studierna är studiemedelsberättigande. Entreprenöriellt basår är inte en gymnasial utbildning och ger därför inga gymnasiebetyg.

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod
Entreprenöriellt företagande 15 GXX PEFF00
Introduktion i entreprenöriell ekonomi 1 7,5 GXX PIEF00
Introduktion i entreprenöriell ekonomi 2 7,5 GXX PI2F00
Introduktion i ledarskap och organisation – Framtidens ledare 7,5 GXX PILF00
Pathway Academic English 7,5 XXX PAEX01
Pathway Mathematics 1 7,5 XXX PM1X00
Politik, samhälle och hållbar utveckling 7,5 XXX PPSX00

Programöversikt

Årskurs 1
Termin 1 Termin 2
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Introduktion i entreprenöriell ekonomi 1, 7,5 hp Introduktion i entreprenöriell ekonomi 2, 7,5 hp Introduktion i ledarskap och organisation – Framtidens ledare, 7,5 hp 
Pathway Academic English, 7,5 fup Entreprenöriellt företagande, 15 hp
Politik, samhälle och hållbar utveckling, 7,5 fup Pathway Mathematics 1, 7,5 fup


Undervisning och examination

Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationsformer och betygsättning framgår av respektive kursplan.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller motsvarande.

Examenskrav

Efter genomgången godkänd utbildning utfärdas kursbevis med betyg i enskilda ämnen specificerade.

Övrigt

Programmet ger tillgång till ett begränsat antal platser på efterföljande program på Jönköping International Business School. För att ha möjlighet att antas på garantiplats ska:
- en vanlig ansökan (vanligen i mitten av april) göras.
- samtliga kurser inom Entreprenöriellt basår vara godkända vid datum för sista komplettering (vanligen i mitten av juni).
- en utbildning på Jönköping International Business School sökas i första hand.
Samtliga kurser inom Entreprenöriellt basår måste läsas för behörighet till efterföljande program.
Denna utbildningsplan grundar sig på "Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (JU)".

För ytterligare information: Jönköping University Entreprise AB Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-10 10 00
Webbplats: http://www.ju.se