UTBILDNINGSPLAN
Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur, 30 förutbildningspoäng
Basic Science Semester: Architectural Engineering, 30 Pre-education credits
Programkod: TBBA7
Fastställd av: VD 2023-03-01
Version: 9
Programstart: Våren 2024
Utbildningsnivå: Förberedande nivå

Programbeskrivning

Bakgrund
Teknisk bastermin är ett högskoleförberedande program som syftar till att ge kompletterande utbildning i matematik, fysik och kemi.

Mål

Programmet avser att ge grundläggande färdigheter i matematik, fysik och kemi som en förberedelse för fortsatta ingenjörsstudier.

Innehåll

Programprinciper
I Grundläggande matematik 1 läses kurser motsvarande en komplettering från gymnasiets kurser Ma1b till Ma1c, Ma2b till Ma2c och Ma3b till Ma3c.
I Grundläggande matematik 2 läses motsvarande gymnasiets kurs Ma4
I Grundläggande kemi läses motsvarande gymnasiets Ke1.
I Grundläggande fysik 1 läses motsvarande gymnasiets Fy1.
I Grundläggande fysik 2 läses motsvarande gymnasiets Fy2.

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Fup Huvudområde Fördjupning Kurskod
Grundläggande fysik 1 8 GXX TG1F08
Grundläggande fysik 2 6 GXX TG2F07
Grundläggande kemi 5 GXX TBKE08
Grundläggande matematik 1 5 GXX TM1F08
Grundläggande matematik 2 6 GXX TM2F08

Programöversikt

Årskurs 1
Termin 1 Termin 2
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Grundläggande fysik 1, 8 fup Grundläggande fysik 2, 6 fup  
Grundläggande matematik 1, 5 fup Grundläggande kemi, 5 fup  
  Grundläggande matematik 2, 6 fup  


Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs under vårterminen i kurser med tentamina efter varje avslutad kurs.
Examinationsformer och betygsättning framgår av respektive kursplan.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b. Eller: Matematik C

Villkor för fortsatta studier

För studerande som genomgått utbildningen med minst godkänt betyg (3) i samtliga kurser som ges inom programmet Teknisk bastermin, finns en plats reserverad (garantiplats) på det ingenjörsprogram vars inriktning den studerande är antagen till. Detta gäller inte den eller de kurser i Teknisk bastermin som ligger över det som krävs i motsvarande gymnasiekurser för särskild behörighet till ingenjörsprogrammet.

Examenskrav

Efter godkänd utbildning utfärdas ett kursbevis med betyg i de enskilda kurserna.

Övrigt

För att ha rätt till garantiplatsen ska:
- en ny ansökan till nästföljande termin göras (vanligen i mitten av april).
- samtliga nödvändiga kurser inom Teknisk bastermin vara godkända vid datum för sista komplettering (vanligen i mitten av juni).
- utbildningen vars inriktning den studerande genomgått sökas i första hand. Garantiplatsen gäller bara denna utbildning.

Om gymnasiebetyg redan finns i någon av kurserna vars motsvarighet finns i Teknisk bastermin behöver den kursen inte läsas inom basterminen för att vara behörig att söka till ingenjörsutbildningen. Det innebär dock att garantiplatsen uteblir. Vid en ny ansökan till ingenjörsutbildningen konkurrerar den sökande om platserna på samma villkor som de som inte gått basterminen.
Studierna är studiemedelsberättigande.

Teknisk bastermin är inte en gymnasial utbildning och ger därför inga gymnasiebetyg.
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande
högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.

För ytterligare information:
Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-10 10 00
Webbplats: http://www.ju.se/jth