KURSPLAN
Forskningsdesign I, 7,5 högskolepoäng
Research Design I, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: FLFD131
Fastställd av: Forskningschef HLK 2020-10-26
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne:

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna

Kunskap och förståelse

- beskriva vetenskapsteoretiska perspektiv och metoder inom samhällsvetenskaplig, humanistisk och utbildningsvetenskaplig forskning och liknande forskningsfält
- redogöra för relationen mellan forskningsfrågor, vetenskapsteoretiska perspektiv, samt datainsamlings- och analysmetoder i arbetet med forskningsdesign

Färdighet och förmåga

- utforma en forskningsdesign med lämpliga forskningsmetoder i förhållande till studiens vetenskapsteoretiska perspektiv och vald problemställning
- argumentera vetenskapligt angående likheter och skillnader mellan olika forskningsdesigner samt dra slutsatser angående lämpliga forskningsmetoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- problematisera olika vetenskapsteoretiska perspektiv och metoder inom samhällsvetenskaplig, humanistisk och utbildningsvetenskaplig forskning och liknande forskningsfält
-kritiskt diskutera forskningsdesign med avseende på forskningsfrågor, vetenskapsteoretiska perspektiv och forskningsmetod
- kritiskt reflektera över konsekvenser av en forskningsdesign med specifika forskningsfrågor
- kritiskt granska och diskutera frågor rörande forskningskvalitet

Innehåll

• Olika typer av forskningsdesigner
• Utveckling av en forskningsdesign
• Formulering av forskningsfrågor kopplat till en problemställning
• Val av forskningsmetod och därtill kopplad vetenskapsteoretisk utgångspunkt
• Kritisk granskning av forskningsdesigner

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarium.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.
Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift och seminarium.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK.
Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen riktar sig till deltagare inom forskarutbildningsämnena Medie- och kommunikationsvetenskap samt Pedagogik.
Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.

Kurslitteratur

Danermark, Bert, Ekström, Mats & Karlsson, Jan Ch. (2018). Att förklara samhället (Tredje uppl.). Studentlitteratur. 324 sidor
Vetenskaplig litteratur tillkommer om cirka 800 sidor utifrån de teman som behandlas i kursen.

Referenslitteratur:
Creswell, John W. & Creswell, J. David (2018). Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. (Femte uppl.). SAGE Publications Ltd.

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden– Högskolan för lärande och kommunikation, finns på Canvas.

Sök- och skrivhjälp (u.å.). Litteraturreferenser - så skriver du.
Högskolebiblioteket: Jönköping University
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html